Biuro

Koszt krańcowy – definicja, charakterystyka

Obliczanie kosztu krańcowego i marginalnego

Producent, który staje przed decyzją, jak dużo danego dobra będzie produkować, musi brać pod uwagę opłacalność produkcji. Wymaga to wykonania analizy kształtowania się poziomu kosztów, tak aby osiągnąć maksymalnie rentowną produkcję. Ile danego dobra wytworzyć, aby koszt kolejnej jednostki tego dobra nie zaczął się zwiększać. Przedsiębiorca musi wziąć pod uwagę koszt krańcowy. Czym ów koszt krańcowy jest i jaką ma definicję? Sprawdźmy! Continue reading…

Czym jest macierz BCG i do czego służy?

Biznesmen wykorzystujący w firmie macierz BCG

Macierz BCG została opracowana przez firmę consultingową Boston Consulting Group w 1969 roku. Współcześnie wykorzystuje się ją do planowania strategicznego oraz jako narzędzie wspierające podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Zastosowanie macierzy BCG pozwala skontrolować portfel produktów lub usług firmy pod kątem wybranych kryteriów. W zależności od wybranego wariantu może być to konkurencyjność na rynku, zdolność do zwiększenia sprzedaży, czy generowanie wyższych zysków. Continue reading…

Czym jest komórka organizacyjna i jakie są zasady działania komórek organizacyjnych?

Komórka organizacyjna

Funk­cjo­no­wa­nie każ­dej firmy czy orga­ni­za­cji wymaga odpo­wied­niego roz­pla­no­wa­nia. Dzięki temu możesz przy­dzie­lać zada­nia i roz­li­czać z ich wyko­na­nia. Umoż­li­wia to także przy­pi­sa­nie odpo­wie­dzial­no­ści za prze­bieg i reali­za­cję kon­kret­nych spraw, prze­cho­wy­wa­nie doku­men­tów czy nawet obsługę kore­spon­den­cji. Głów­nym ele­men­tem tej struk­tury jest wła­śnie komórka orga­ni­za­cyjna. Continue reading…

Czym jest efekt synergiczny?

Zespół pracowniczy wykorzystujący synergiczny

Na świecie funkcjonuje całe mnóstwo wszelkiego rodzaju przedsiębiorstw. Podczas gdy niektóre z nich całą swoją uwagę skupiają na rozwoju wewnętrznym, inne wolą wejść we współpracę z wybranymi podmiotami, po to, aby zrealizować swoje cele. Wspólne działania takich firm, dające wymierny skutek w postaci sukcesu biznesowego nazywa się efektem synergicznym. Ale o tym, czym dokładnie jest efekt synergiczny, powiemy w poniższym artykule. Continue reading…

Najpopularniejsze formaty bloczków samokopiujących

Kobieta używa bloczka samokopiujacego

Bloczki samokopiujące to niezwykle wygodna forma druków wymagających dwóch lub więcej egzemplarzy dokumentu. Sprawdzają się w wypadku konieczności sporządzania umów, ale też jako druki magazynowe czy wystawiania faktur. Nadal wiele dokumentów, zwłaszcza tych ścisłego zarachowania, wypełnia się pismem odręcznym. Dlatego też bloczki samokopiujące usprawniają proces wypełniania druku, bez konieczności przepisywania danych każdorazowo na kilku egzemplarzach. Jest to niezwykła oszczędność czasu.
Continue reading…