Praca

Czym jest macierz BCG i do czego służy?

Biznesmen wykorzystujący w firmie macierz BCG

Macierz BCG została opracowana przez firmę consultingową Boston Consulting Group w 1969 roku. Współcześnie wykorzystuje się ją do planowania strategicznego oraz jako narzędzie wspierające podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Zastosowanie macierzy BCG pozwala skontrolować portfel produktów lub usług firmy pod kątem wybranych kryteriów. W zależności od wybranego wariantu może być to konkurencyjność na rynku, zdolność do zwiększenia sprzedaży, czy generowanie wyższych zysków. Continue reading…

Czym jest komórka organizacyjna i jakie są zasady działania komórek organizacyjnych?

Komórka organizacyjna

Funk­cjo­no­wa­nie każ­dej firmy czy orga­ni­za­cji wymaga odpo­wied­niego roz­pla­no­wa­nia. Dzięki temu możesz przy­dzie­lać zada­nia i roz­li­czać z ich wyko­na­nia. Umoż­li­wia to także przy­pi­sa­nie odpo­wie­dzial­no­ści za prze­bieg i reali­za­cję kon­kret­nych spraw, prze­cho­wy­wa­nie doku­men­tów czy nawet obsługę kore­spon­den­cji. Głów­nym ele­men­tem tej struk­tury jest wła­śnie komórka orga­ni­za­cyjna. Continue reading…

Czym jest efekt synergiczny?

Zespół pracowniczy wykorzystujący synergiczny

Na świecie funkcjonuje całe mnóstwo wszelkiego rodzaju przedsiębiorstw. Podczas gdy niektóre z nich całą swoją uwagę skupiają na rozwoju wewnętrznym, inne wolą wejść we współpracę z wybranymi podmiotami, po to, aby zrealizować swoje cele. Wspólne działania takich firm, dające wymierny skutek w postaci sukcesu biznesowego nazywa się efektem synergicznym. Ale o tym, czym dokładnie jest efekt synergiczny, powiemy w poniższym artykule. Continue reading…

Moduł magazynowy – definicja, rodzaje

Moduł magazynowy

Zasady organizacji przestrzeni w magazynie to klucz do prawidłowej dystrybucji towarów i usług. Możliwość wykorzystania wolnej przestrzeni w sposób maksymalny to priorytet. Prawidłowo wykonana gospodarka magazynowa wymaga zapoznania się z teorią logistyki. W celu jej zrozumienia konieczne będzie poznanie kilku pojęć. W poniższym artykule zapoznamy się z pojęciem 'moduł magazynowy’ i jego składowymi. Dzięki temu zyskamy wiedzę dotyczącą gospodarki magazynowej. Continue reading…

Zasoby organizacyjne – definicja, rodzaje, przykłady

Zasoby organizacyjne

Każde przedsiębiorstwo powinno być nastawione na stały rozwój, który jest niezbędny do właściwego prosperowania firmy. Na jego podstawie firma może się rozszerzać i powiększać swoją strukturę. W ujęciu gospodarczym nazywamy to inwestowaniem. Słowo inwestowanie możemy zamienić na słowo zasób. W strategii rozwoju przedsiębiorstwa może się on odnosić do gromadzenia zasobów. W dowolnej organizacji zasoby pozwalają na rozwój na różnych płaszczyznach.  W poniższym artykule wyjaśnimy, czym jest pojęcie 'zasoby organizacyjne’. Continue reading…