Czym jest koszt alternatywny?

Obliczanie kosztów alternatywnych

Przedsiębiorcy cały czas ponoszą różnego rodzaju koszty. Są to między innymi koszty alternatywne. Dobrze jest więc uzmysłowić sobie, co właściwie oznacza ten termin, dlaczego jest on ważny z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej, ale także dla zwykłego Kowalskiego. Zapoznaj się z tym artykułem, by lepiej poznać to zagadnienie. Continue reading…

Wysyłka kurierem? Sprawdź, jak prawidłowo zabezpieczyć przesyłkę!

Kobieta pakuje przesyłkę

Odpowiednie zapakowanie przesyłki jest jednym z ważniejszych elementów, jeśli chcemy bezpiecznie dostarczyć jej zawartość do naszych bliskich, czy klientów. Musimy pamiętać, że istnieją różne rodzaje przesyłek, a co za tym idzie nie wszystkie przedmioty będziemy pakować tak samo. Czy potrzebne nam odpowiednie opakowanie? I jak zabezpieczyć przesyłkę by mieć pewność, że przejdzie ona bezpiecznie przez podróż?
Continue reading…

Co to metoda delficka i jakie są przykłady jej zastosowania?

Mężczyzna korzystający z metody delfickiej

Metoda delficka jest jedną z metod heurystycznych. Heurystyka jest to nauka o dokonywaniu nowych odkryć, szczególnie za pomocą hipotez. Metoda ta służy do określania prawdopodobieństwa, że coś się wydarzy lub określenia czasu przyszłego zdarzenia. Prognozę tych wydarzeń zdobywa się poprzez przeprowadzenie ankiet wśród naukowców i ekspertów zajmujących się daną dziedziną. Continue reading…

Gadżety reklamowe dla agencji reklamowych – czy warto się na nie zdecydować?

Gadzety reklamowe

Gadżety reklamowe z nadrukiem to często wykorzystywane przedmioty, gdy zależy nam na promowaniu naszej firmy lub konkretnej marki. Możemy wykorzystać je na wiele ciekawych sposobów, a jeżeli zadbamy o ich jakość, z pewnością przyniosą nam pozytywne reakcje i być może także nowych klientów. Kiedy warto wykorzystać gadżety do promowania naszego przedsiębiorstwa? W jaki sposób zrobić to ze smakiem? Na co zwrócić uwagę, gdy będziemy zamawiać produkty reklamowe do naszej firmy? Continue reading…

Czym jest komórka organizacyjna i jakie są zasady działania komórek organizacyjnych?

Komórka organizacyjna

Funk­cjo­no­wa­nie każ­dej firmy czy orga­ni­za­cji wymaga odpo­wied­niego roz­pla­no­wa­nia. Dzięki temu możesz przy­dzie­lać zada­nia i roz­li­czać z ich wyko­na­nia. Umoż­li­wia to także przy­pi­sa­nie odpo­wie­dzial­no­ści za prze­bieg i reali­za­cję kon­kret­nych spraw, prze­cho­wy­wa­nie doku­men­tów czy nawet obsługę kore­spon­den­cji. Głów­nym ele­men­tem tej struk­tury jest wła­śnie komórka orga­ni­za­cyjna. Continue reading…