Banki komercyjne – rodzaje, funkcje

Mężczyzna w garniturze pracujący w banku komercyjnym

Przez pojęcie Bank możemy rozumieć osobę prawną, działającą na podstawie odpowiednich zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych, które polegają na przyjmowaniu depozytów, udzielaniu kredytów oraz wykonaniu innych czynności określonych przepisami prawa i wymienionych w statucie banku. Poznaj dokładną definicję banku, a także funkcjonowanie banków, funkcje banków i rodzaje banków.

Bank – pojęcie

Bank jest to rodzaj instytucji pośredniczącej, która umożliwia wykorzystanie środków pieniężnych, klientów posiadających nadwyżki kapitałowe oraz tych, którzy mają niedostatek środków kapitałowych. Ze względu na rodzaj świadczonych usług oraz dysponowanie środkami powierzonymi przez klientów, banki zaliczane są do tak zwanych instytucji zaufania publicznego.

Banki komercyjne – charakterystyka

Bank komercyjny, inaczej bak handlowy, to bank zorganizowany w formie samodzielnego przedsiębiorstwa, które czerpie dochody z wykonywanych transakcji bankowych. Dodatkowo bank komercyjny sam decyduje o transakcjach, które są zawierane, a więc sam tworzy politykę na bieżąco i długoterminowo. Banki komercyjne są to więc rodzaje banków, utworzonych przez osobę prywatną zgodnie z przepisami zawartymi w ustawach, które zezwalają na prowadzenie czynności bankowych.

Banki komercyjne – działalność

Osoby pracujace w banku rozmawiające o finansach i funkcjonowaniu banków

Źródło: Freepik.com

Działalność banku komercyjnego uzależniona jest od: 

  • sytuacji ekonomicznej, np. zapotrzebowania na kredyt oraz lokaty,
  • regulacji prawnych, gdyż to one powodują pewne ograniczenia.

Funkcjonowanie banku – zasady

Banki komercyjne funkcjonują na specyficznych zasadach i przepisach prawnych, takich jak:

  1. Samodzielność – czyli możliwość podejmowania decyzji samodzielnie. Decyzje te dotyczą polityki banku oraz struktury organizacji.
  2. Samofinansowość – czyli, posiadania jak największych przychodów. Każdy tego typu Bank ponosi koszty związane z jego prowadzeniem, dlatego ważne jest ustalenie polityki depozytowo-kredytowej, która będzie przynosić zyski.
  3. Uniwersalizm – czyli przyjęcia takich samych zasad działania, co do tworzenia banku, jego likwidacji, kontroli oraz wykonywania wszystkich czynności bankowych.

Funkcje banków komercyjnych

Oto funkcje banków komercyjnych:

  1. Funkcja kredytowa, która polega na udzielaniu kredytów.
  2. Funkcja depozytowa, polegająca na przyjmowaniu depozytów, czyli na zarządzaniu aktywami finansowymi oraz wykonaniu czynności, które polegają na obrocie papierami wartościowymi.
  3. Funkcja płatnicza, która polega na dokonywaniu płatności.
Zadowolona para, rozmawiajaca z pracownikiem banku komercyjnego, który przekazał im pozytywną decyzję o zdolności kredytowej

Źródło: Freepik.com

Banki komercyjne a spółdzielnie – czym się różnią?

Różnią się one formą prawną, gdyż oba banki należą do banków uniwersalnych, czyli świadczących wszystkie lub większość czynności bankowych, które określone są w przepisach prawnych. Zarówno w jednym, jak i drugim modelu funkcjonowania banku, możemy założyć konto osobiste, a także weźniemy kredyt.

Jeśli chodzi o przepisy prawne, banki też niewiele się od siebie różnią, ponieważ oba działają na podstawie ustawy prawa bankowego.

Co to więc jest bank komercyjny oraz czym się różni od banku spółdzielczego? Jest to rodzaj przedsiębiorstwa, który występuje w formie spółki akcyjnej, której, tak jak wcześniej zostało wspomniane, przedmiotem działalności jest wykonywanie czynności bankowych, określanych w ustawie bankowej.  Bank spółdzielczy jest to bardzo podobna instytucja jednak nie jest to rodzaj spółki akcyjnej, lecz spółdzielnia prowadząca działalność bankową.

Podstawowe różnice oraz podobieństwa banku komercyjnego a spółdzielni

Jest to ten sam zakres działalności. Oba banki podlegają tym samym regulacją prawnym. To najważniejsze podobieństwa łączące oba rodzaje instytucji. Jednak istnieją pewne działania, które różnią się w zależności od tego, z jakiego rodzaju banku korzystamy, czyli odmienna skala działania, inne podejście do maksymalizacji zysków, nieco inny sposób formułowania oferty oraz obsługi klientów.

Cele działalności banku komercyjnego 

  1. Dążenie do osiągnięcia zysku, który jest bardzo potrzebny, ponieważ każdy bank ma jakieś stałe wydatki i powinien więcej zarabiać niż tracić.
  2. Przekraczanie granic, czyli ryzykowanie na tyle ile pozwalają finanse, gdyż w razie czego będziemy mogli pokryć w łatwy sposób straty z oszczędności.

Historia banku komercyjnego i funkcjonowanie banku

Państwowe banki komercyjne, jeśli chodzi o udzielanie kredytów, na początku były bardzo liberalne. Jednak potrafiły udowodnić, że mają przewagę nad innymi bankami. Z drugiej strony, obowiązujące zasady i przepisy działania banku komercyjnego, szybko zaczęły ulegać zmianie, dzięki czemu banki komercyjne przestały być już tak płynne w swoich działaniach i zaczęły powoli tracić swoją pozycję.