Biznesplan – cechy i funkcje

Funkcje biznesplanu

Dowiedz się, czym dokładnie jest biznesplan, jakie są funkcje biznesplanu oraz cechy biznesplanu.

Co to jest biznesplan? Jakie są cechy dobrego biznesplanu?

Biznesplan to dokument, w którym zawarte są indywidualne analizy i programy danego przedsiębiorstwa. Na ich podstawie tworzona jest ocena sytuacji i cele przedsiębiorstwa oraz sposoby ich osiągania. Dobrze stworzony biznesplan powinien uwzględniać wszystkie uwarunkowania firmy, a przede wszystkim:

 • jej sytuację na rynku,
 • zdolności finansowe,
 • zdolności kadrowe
 • oraz możliwości technologiczne.

Każdy taki dokument powinien być skrojony indywidualnie na potrzeby danego przedsiębiorstwa, gdyż stanowi pewien rodzaj wizerunku firmy.

Cel i funkcje biznesplanu

Kobieta znające cechy biznesplanu

Źródło: Freepik.com

Celem każdego biznesplanu jest nakreślenie obrazu oraz możliwości firmy. Pomaga to właścicielom i kierownikom w podejmowaniu działań i przedsięwzięć biznesowych.

Biznesplan świetnie sprawdza się, jako pewien dokument kontrolny, pomagający nadzorować procesy realizacji danego przedsięwzięcia, z uwzględnieniem wszystkich istniejących ograniczeń firmy. Również podczas zakładania, czy fuzji przedsiębiorstw, dobrze przygotowany biznesplan pomoże w unikaniu nieprzewidzianych sytuacji i ryzykownych przedsięwzięć.

Jakie są funkcje biznesplanu?

Z założenia, profesjonalny i prawidłowo skonstruowany biznesplan powinien spełniać dwie najważniejsze funkcje:

 • Funkcję wewnętrzną – dokument wykorzystywany jest jako wewnętrzny plan firmy i stanowi istotny element w procesie zarządzania przedsiębiorstwem.
 • Funkcję zewnętrzną – dokument stworzony jest na potrzeby wizerunkowe firmy, w celu przedstawienia jej ewentualnym inwestorom lub pozyskania środków finansowych dla przedsiębiorstwa.

Ocena wewnętrznej kondycji firmy oraz jej możliwości, wyników i ewentualnych zagrożeń, jest kluczowa, jeśli staramy się o pozyskanie dofinansowania dla firmy oraz o nowych inwestorów. Natomiast funkcja zewnętrzna jest rodzajem strategii, czyli sposobem planowania w zarządzaniu. Przedstawione założenia poddawane są szczegółowej analizie przez zarząd firmy. Pod uwagę brane są również wyniki finansowe przedsiębiorstwa – na ich podstawie zarząd określa poziom oczekiwań w odniesieniu do założeń ujętych w planie. Stworzona analiza pozwoli również na porównanie wyników firmy w przyszłości.

Co powinien zawierać biznesplan?

Dobrze skrojony biznesplan musi być przede wszystkim przejrzysty. Powinien zawierać kilka kluczowych elementów, jak:

 • Plany firmy,
 • potwierdzenie wyników firmy oraz jej ogólnej sytuacji rynkowej,
 • szczegółowe i wyczerpujące uzasadnienie osiągnięcia celów ujętych w biznesplanie.

Biznesplan, a pozyskanie środków finansowych dla firmy

Osoby omawiające cechy i funkcje biznesplanu

Źródło: Freepik.com

Biznesplan jest również przydatnym dokumentem w przypadku ubiegania się o kredyt. Instytucje finansowe udzielające pożyczek przedsiębiorstwom starają się w ten sposób zminimalizować ryzyko udzielenia pomocy finansowej firmie o niepewnej sytuacji rynkowej. Biznesplan jest często jedynym dokumentem dołączonym do wniosku o finansowanie. Jego rola jest więc niezwykle istotna dla firmy i przedsiębiorca musi mieć świadomość znaczenia i wagi tego dokumentu.

Profesjonalny biznesplan przedstawia i eksponuje mocne strony przedsiębiorstwa, podnosząc jego atrakcyjność w oczach potencjalnych inwestorów lub kredytodawców. Jednak rzetelnie przygotowany biznesplan powinien przede wszystkim przedstawiać obiektywny obraz firmy, jej bieżącą sytuację i ewentualne trudności. Powinien być również perspektywiczny – bardzo ważne jest, aby były w nim ujęte rozwiązania, zamierzenia i potrzeby przedsiębiorstwa.

Czy banki wymagają przedstawienia biznesplanu przy wnioskowaniu o kredyt na rozwój firmy?

Odpowiedź brzmi: tak. Co więcej, kredytodawcy oczekują uzyskania konkretnych informacji na podstawie przedstawionego planu.

Są to:

 • Wysokość kwoty finansowania dla przedsiębiorstwa,
 • przeznaczenie środków pozyskanych z udzielonego kredytu,
 • termin spłaty zobowiązania oraz harmonogram spłaty odsetek,
 • opcje zabezpieczenia kredytu oraz działania podejmowane w przypadku utraty możliwości spłaty zobowiązania przez kredytobiorcę.

Kredytodawca decydujący się udzielić wsparcia finansowego firmie na podstawie tak przygotowanego dokumentu ma świadomość jej słabych i mocnych stron. Może więc podjąć racjonalną decyzję i dokonać szczegółowej analizy ewentualnych niebezpieczeństw związanych z utratą środków w przypadku niewypłacalności kredytobiorcy.

Podsumowując – funkcje biznesplanu, cechy biznesplanu oraz możliwości jakie daje

Profesjonalnie opracowany biznesplan, pozwala na wypunktowanie wszystkich aspektów związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, pomaga w planowaniu stabilnego rozwoju firmy, ułatwia wdrażanie nowych strategii i celów. Efektem takiej analizy jest rzetelna i obiektywna ocena potrzeb firmy i unikanie ewentualnych potknięć w bliższej lub dalszej przyszłości.