Budowa formularza PIT-36L

Mężczyzna pracujący przy komputerze

Z dniem 30 kwietnia 2019 roku mija termin maksymalny do złożenia wielu deklaracji podatkowych, w tym zeznania PIT-36L, skierowanego do podatników podatku liniowego. W tym roku nie ruszyła możliwość automatycznego rozliczenia przez organy podatkowe w usłudze „Twój e-PIT” dla tego rodzaju formularza. Zostało już więc relatywnie niewiele czasu do przygotowania dokumentu i podatnik powinien zrobić to indywidualnie. Jak wygląda aktualna budowa PIT-36L? Gdzie i kiedy złożyć formularz?

Budowa formularza PIT-36L

Aktualny wzór formularza podatkowego PIT-36L składa się z części oznaczonych literami
od A do S, gdzie poszczególne części służą:

 • A – oznaczenie miejsca i celu składania zeznania;
 • B – Dane identyfikacyjne;
 • C – informacje dodatkowe;
 • D – dochody / straty ze źródeł przychodów;
 • E – dochód zwolniony od podatku, straty z lat ubiegłych, składki na ubezpieczenia społeczne, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), inne odliczenia od dochodu, ulga B+R;
 • F – kwoty zwiększające podstawę opodatkowania/zmniejszające stratę;
 • G – dochód do opodatkowania, podstawa obliczenia podatku, obliczony podatek zgodnie
  z art. 30c ustawy o PIT, doliczenia do podatku, podatek zapłacony za granicą (przeliczony na złote);
 • H – odliczenia od podatku;
 • I – obliczenie zobowiązania podatkowego i podatek należny;
 • J – zaliczki o których mowa w art. 44 ust 1 pkt 1 ustawy o PIT oraz kwoty podatku, o którym mowa w art. 30G ustawy o PIT;
 • K – kwota do zapłaty/nadpłata;
 • L – zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 44 ust 1b ustawy o PIT;
 • M – odsetki naliczone zgodnie z art. 22e ust. 1 pkt 4 i ust. 2 ustawy o PIT;
 • N – informacja o dochodach (przychodach) wskazywanych na podstawie art. 45 ust. 3c ustawy;
 • O – wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego;
 • P – informacje uzupełniające;
 • Q – informacje o załącznikach;
 • R – karta dużej rodziny;
 • S – podpis podatnika lub pełnomocnika.

Załączniki do formularza

W wielu przypadkach obowiązkowym elementem formularza PIT-36L będą dokumenty dodatkowe, czyli tak zwane załączniki. Załącznikami do zeznania PIT-36L będą:

 • PIT/B – informacja o wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej osiągniętego w roku podatkowym;
 • PIT/Z – informacja o wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej dla podatników korzystających ze zwolnień (art. 44 ust 2a stawy o PIT);
 • PIT/ZG – informacje o wysokości dochodów / przychodów z zagranicy;
 • PIT/BR – informacje o odliczeniu od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychów;
 • PIT/DS- informacja o wysokości dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej;
 • PT/MIT – informacja o środkach trwałych oraz przychodach składanych przez podatnika obowiązanego do zapłaty podatku, o którym mowa w art. 30g ustawy za rok podatkowy.

Jak złożyć?

Zeznanie PIT-36L należy złożyć bezpośrednio w urzędzie skarbowym, listem poleconym nadanym w polskiej placówce pocztowej Poczty Polskiej S.A. lub w formie elektronicznych e-deklaracji (e-PIT), w terminie do 30 kwietnia 2019 roku, za rok 2018. Terminem złożenia będzie odpowiednio: data złożenia w urzędzie skarbowym – przy składaniu bezpośrednim, data stempla pocztowego – przy nadaniu listem poleconym, data przesłania e-PIT przez internet – wskazana na dokumencie UPO (urzędowego poświadczenia odbioru). W każdym wypadku warto, aby podatnik zachował kopię złożonej deklaracji wraz z odpowiednim potwierdzeniem prawidłowego złożenia dokumentu – kopię deklaracji z odpowiednią pieczęcią urzędową, potwierdzenie nadania listu poleconego lub Urzędowe Poświadczenie Odbioru.