Praca

Pytania, których nie wolno zadać na rozmowie rekrutacyjnej

Kobieta na rozmowie rekrutacyjnej

Szukasz nowych pracowników, by rozwinąć swoją firmę? Pierwszym etapem jest zebranie CV od kandydatów, następnie zaprasza się wybrane osoby na rozmowę rekrutacyjną. Chciałbyś się przygotować do spotkania i wybrać najlepszego pracownika? Jakie pytania najlepiej zadać? Z tego artykułu dowiesz się, o co warto zapytać na rozmowie rekrutacyjnej oraz jakich pytań nie możesz zadać.
Continue reading…

Gadżety antystresowe – niezastąpione w pracy

Mężczyzna trzyma w ręce gadzet antystresowy

Praca to miejsce, w którym szczególnie jesteśmy narażeni na duży stres. Kontakty z wymagającymi klientami, naglące terminy, ważne projekty czy zebrania – jest wiele powodów, które mogą powodować w nas poruszenie i irytację. Gadżety antystresowe to jeden z najlepszych sposobów na obniżenie napięcia oraz szybkie wyciszenie. Sprawdź, jak działają i czemu warto mieć je w pracy.
Continue reading…

Profesjonalna chemia stosowana przez firmy sprzątające

Profesjonalna chemia jako jedno z narzędzi pracy profesjonalnej firmy sprzątającej

Dopasowanie środków czyszczących do rodzaju i stopnia zabrudzenia to klucz do efektywnego sprzątania. Niektóre sytuacje wymagają jednak wyjątkowo silnych preparatów. Gdzie można je znaleźć oraz kiedy warto się w nie zaopatrzyć? Przeczytaj tekst, aby dowiedzieć się więcej na ten temat i uczynić usługi Twojej firmy jeszcze efektywniejszymi, a w ten sposób zdobyć więcej klientów.
Continue reading…

Czym jest macierz BCG i do czego służy?

Biznesmen wykorzystujący w firmie macierz BCG

Macierz BCG została opracowana przez firmę consultingową Boston Consulting Group w 1969 roku. Współcześnie wykorzystuje się ją do planowania strategicznego oraz jako narzędzie wspierające podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Zastosowanie macierzy BCG pozwala skontrolować portfel produktów lub usług firmy pod kątem wybranych kryteriów. W zależności od wybranego wariantu może być to konkurencyjność na rynku, zdolność do zwiększenia sprzedaży, czy generowanie wyższych zysków. Continue reading…

Czym jest komórka organizacyjna i jakie są zasady działania komórek organizacyjnych?

Komórka organizacyjna

Funk­cjo­no­wa­nie każ­dej firmy czy orga­ni­za­cji wymaga odpo­wied­niego roz­pla­no­wa­nia. Dzięki temu możesz przy­dzie­lać zada­nia i roz­li­czać z ich wyko­na­nia. Umoż­li­wia to także przy­pi­sa­nie odpo­wie­dzial­no­ści za prze­bieg i reali­za­cję kon­kret­nych spraw, prze­cho­wy­wa­nie doku­men­tów czy nawet obsługę kore­spon­den­cji. Głów­nym ele­men­tem tej struk­tury jest wła­śnie komórka orga­ni­za­cyjna. Continue reading…