Co powinno obejmować ubezpieczenie OC zawodowe dla branży IT? 6 rzeczy, które powinny znaleźć się w polisie

Polisa w branży IP.

Firmy IT oraz specjaliści pracujący na umowach B2B coraz częściej muszą mieć wykupione ubezpieczenie OC zawodowe, pokrywające szkody czy błędy, jakie mogą powstać w wyniku ich pracy Podpowiadamy, jakie zapisy z zakresu odpowiedzialności cywilnej powinny koniecznie znaleźć się w umowie ubezpieczenia OC zawodowego dla firm w branży IT.

Ubezpieczenie OC z tytułu wykonywanych usług

Ubezpieczenie zawodowe OC dla firm IT powinno obejmować pokrycie szkód wynikających z naruszenia z pisemnej lub ustnej umowy. Naruszenia te mogą dotyczyć sytuacji, w których produkty lub usługi IT nie spełniają określonych norm i specyfikacji lub ich funkcjonalność nie umożliwia spełnienie zamierzonego celu. Innym przykładem jest niespełnienie przez produkty lub usługi wymogów ustawowych, które dotyczą jakości, przydatności do danego celu lub ich bezpieczeństwa. Oprócz tych kwestii istotna jest również ochrona w przypadku:

  • wprowadzenia w błąd lub złożenia jakiegokolwiek nieprawdziwego oświadczenia wskutek zaniechania;
  • zniesławienia, zdyskredytowania lub pomówienia w sposób nieumyślny;
  • nieumyślnego naruszenia prywatności i poufności oraz wykorzystania informacji poufnych lub podlega ustawowym ograniczeniom;
  • nieumyślnego naruszania własności intelektualnej.

Ochrona w razie utraty dokumentów i danych

Jeśli wskutek błędu popełnionego w pracy przez ubezpieczonego  osoby trzecie utracą dokumenty lub dane, wówczas ubezpieczenie firm IT powinno pokrywać koszty i wydatki, jakie ubezpieczona firma lub specjalista muszą przeznaczyć na ich odzyskanie, wymianę lub odnowę.

Ubezpieczenie na wypadek nieuczciwości pracowników

Każda firma IT bierze pełną odpowiedzialność za siebie, swoich pracowników czy podwykonawców. Dlatego w  umowie ubezpieczenia powinien znaleźć się punkt mówiący, że ubezpieczyciel pokrywa koszty, które wynikają ze szkód spowodowanych przez nieuczciwych pracowników i podwykonawców lub powstających wskutek ich zaniechania czy błędu w trakcie świadczenia usług IT w imieniu ubezpieczonego.

 

Ograniczenie skutków roszczenia

Tak określony warunek w umowie ubezpieczenia daje gwarancję pokrycia kosztów, które ubezpieczony ponosi wskutek próby zapobiegania roszczeń osób trzecich, np. wynagrodzeń i innych kosztów powstałych z powodu wnoszenia roszczeń przeciwko ubezpieczonemu.

Ubezpieczenie na wypadek braku wypłaty wynagrodzenia

Brak wypłaty wynagrodzenia może zachwiać kondycją finansową firmy ubezpieczonego, dlatego warto upewnić się, że w ubezpieczeniu znajduje się zapis, który mówi, że w razie braku wypłaty wynagrodzenia za dostarczenie produktów oraz świadczenie usług IT, ubezpieczyciel wypłaca należną wysokość wynagrodzenia. Dotyczy to sytuacji, w których ubezpieczony zrzeka się dochodzenia wypłaty wynagrodzenia w celu uniknięcia roszczenia ze strony osób trzecich.

Pokrycie roszczeń spowodowanych błędami podwykonawców

Skuteczne ubezpieczenie OC dla firm w branży IT powinno także pokrywać koszty roszczeń, które powstały wskutek dostarczenia w imieniu ubezpieczonego produktów lub usług IT przez podwykonawców.