Czym są koszty ogólnego zarządu i jak je rozliczać?

Obliczanie kosztów zarządu

W rachunkowości finansowej koszty możemy podzielić na rodzajowe i funkcjonalne. Wśród tych drugich dość często występujący jest koszt ogólnego zarządu, który w dużym stopniu wyróżnia się spośród pozostałych. W praktyce jednak niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, czym wyróżniają się wcześniej wspomniane koszty ogólnozakładowe. Jakie koszty w rachunkowości finansowej możemy wyróżnić? Co to są koszty ogólnego zarządu? Co możemy zaliczyć do kosztów ogólnoadministracyjnych? Co wchodzi w skład kosztów ogólnogospodarczych? W jaki sposób rozliczać koszty ogólnego zarządu? Odpowiedzi na te pytania znaleźć można w poniższym artykule, do którego przeczytania serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych czytelników.

Jakie koszty w rachunkowości finansowej możemy wyróżnić?

Jednostki gospodarcze prowadzące dowolną działalność gospodarczą każdorazowo ponoszą koszty. Niestety ich rola w przedsiębiorstwach jest ogromna, bowiem mają bezpośredni wpływ na końcowy wynik finansowy. Koszty to bowiem wartość zasobów majątkowych, a także wartość pracy żywej, która to wyrażona jest w pieniądzu. Wiążą się one z prowadzeniem działalności gospodarczej, nie da się ich uniknąć. Należy pamiętać, że koszt to nie to samo co wydatek lub nakład. Koszty w rachunkowości finansowej możemy podzielić na te rodzajowe i funkcjonalne.

Wśród tych pierwszych występuje ich 7. Są to kolejno:

  1. amortyzacja (401),
  2. zużycie materiałów i energii (402),
  3. usługi obce (403),
  4. podatki i opłaty (404),
  5. wynagrodzenia (405),
  6. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (406),
  7. pozostałe koszty rodzajowe (407).

Nieco inaczej wygląda to w przypadku kosztów w układzie funkcjonalnym. W tym przypadku występuje ich pięć, czyli koszty działalności podstawowej (nazywane również kosztami produkcji, 500), koszty wydziałowe (501), zakupu (523), koszty sprzedaży (527), koszty ogólnego zarządu (550). Oznaczenia liczbowe są oczywiście tylko umowne- w każdym przedsiębiorstwie może wyglądać to nieco inaczej.

Co to są koszty ogólnego zarządu?

Skoro wiemy już, jakie koszty w rachunkowości finansowej można wyróżnić, warto zainteresować się kwestią tego, czym dokładnie są koszty ogólnego zarządu. Otóż są to wszystkie te koszty, które są bezpośrednio związane z koordynowaniem, zarządzaniem, nadzorem czy też kontrolą procesów, które mają miejsce w danej jednostce gospodarczej.

Koszty zarządu z reguły dzieli się na dwie powszechnie występujące grupy: ogólnoadministracyjne i ogólnogospodarcze. Występują one stosunkowo często w przedsiębiorstwie. Wyróżnić można także koszty zarządu w sensie ścisłym (m.in. płace zarządu, funkcjonowanie biura), jak i również reprezentacyjne, szkoleń, socjalne. Koszty ogólnego zarządu możemy więc kojarzyć z formalnościami, ze wszystkimi ważnymi procesami dla przedsiębiorstwa, które nie mają bezpośredniego wpływu na produkcję, jednakże mają wpływ na odpowiednie funkcjonowanie firmy.

Co możemy zaliczyć do kosztów ogólnoadministracyjnych?

Koszty zarządu

Źródło: Freepik.com

Jeśli chodzi o koszty ogólnoadministracyjne, możemy do nich zaliczyć różnorodne pozycje. Najczęściej są to koszty zakupu materiałów biurowych, np. kartek, długopisów. Dość powszechne są wynagrodzenia kierownictwa i pracowników komórek administracyjnych. Nie w sposób nie wspomnieć o kosztach związanych z podróżami służbowymi, o ryczałtach z tytułu używania przez pracowników przedmiotów firmowych czy też o kosztach obsługi bankowej. Wśród ogólnoadministracyjnych często występują też koszty usług pocztowych czy telefonicznych, koszty reprezentacji.

Co wchodzi w skład kosztów ogólnogospodarczych?

Nieco inaczej wygląda to w przypadku kosztów ogólnogospodarczych. Są to bowiem takie koszty, jak chociażby koszty szkoleń pracowników, koszty utrzymania obiektów (np. biura), koszty utrzymania zieleni, koszty utrzymania samochodów osobowych i straży przemysłowej, koszty związane z utrzymaniem higieny, koszty usług obcych związanych z ochroną mienia, koszty racjonalizacji, a nawet koszty związane z odpisami amortyzacyjnymi poszczególnych obiektów.

W jaki sposób rozliczać koszty ogólnego zarządu?

Aby rozliczyć koszty ogólnego zarządu, możemy tego dokonać na dwa sposoby. Pierwszy z nich to przeniesienie obrotów z konta „Koszty zarządu” lub „Koszty sprzedaży” bezpośrednio na konto o nazwie „Wynik finansowy”. Polega to na tym, że sumę kosztów zarządu zapisujemy po stronie przeciwnej, dzięki czemu wartość może trafić do wyniku finansowego (wartość księgowana jest po przeciwnej stronie niż wyksięgowane wartości kosztów zarządu i kosztów sprzedaży). Jest to sposób który dotyczy jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat jedynie w porównawczym wariancie.

Drugi sposób dotyczy pewnej sytuacji, w której to koszty zarządu i sprzedaży rozliczane są jako składnik KWS produktów. W tym przypadku koszty zarządu i sprzedaży przenoszone są z konta 70-1 na wynik finansowy. W przypadku porównanego rachunku wyników kwoty kosztów zarządu czy też sprzedaży przenosi się na konto o nazwie „Rozliczenie kosztów”