Jak zdobyć certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” dla swojej firmy?

Certyfikat Fair Play

Zaufanie i etyka w działalności biznesowej są bardzo ważnymi czynnikami, które przekładają się na pozycję firmy na rynku. Trudno jednak znaleźć przedsiębiorstwo naprawdę godne zaufania. W odpowiedzi na takie zapotrzebowanie, od ponad 20 lat, funkcjonuje na polskiej scenie gospodarczej certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play”, przyznawany firmom, które spełnią warunki dwustopniowej weryfikacji. Posiadanie tego certyfikatu daje pewność uczciwej działalności przedsiębiorstwa, w zgodnie z prawem i etyką zawodową. Jak zdobyć certyfikat? Jakie są wymagania wobec firmy? Co zrobić by go otrzymać? Tego dowiecie się z niniejszego artykułu.

O certyfikacie Fair Play

Certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” przyznawany jest na podstawie  dwuetapowej weryfikacji, z których jednym jest audyt w siedzibie firmy.

W pierwszym etapie przedsiębiorcy zdają szczegółowy raport z działalności firmy, wypełniając ankietę programu. Ankieta zostaje oceniona przez organy programu pod kątem prawnym i etycznym. Jest to ważne ze względu na konieczność potwierdzenia prawidłowości funkcjonowania danego przedsiębiorstwa, by w efekcie móc określić weryfikowaną firmę jako działającą zgodnie z zasadami etyki.

W drugim etapie weryfikacji audytor, podczas wizyty w firmie, sprawdza i potwierdza dane z ankiety. Dzieje się to na podstawie dokumentów źródłowych oraz rozmów z poszczególnymi pracownikami firmy – od osób zarządzających zaczynając, na pracowników produkcji kończąc (liczba rozmów oraz ich zakres zależą to od struktury firmy). Taki wywiad środowiskowy daje możliwość poznania wszystkich aktywności przedsiębiorstwa i rozpatrzenia ich z różnych punktów widzenia, ze szczególnym uwzględnieniem zasad etycznych i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

Certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” na przestrzeni 20 lat został przyznany już ponad 2 500 firm.

Cele i korzyści jakie płyną z programu certyfikacji “Przedsiębiorstwo Fair Play”

Przedsiębiorstwo FairPlay certyfikat

https://fairplay.pl/

Jak każdy program, tak i ten powstał w konkretnym celu. Do głównych założeń programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” należą:

 • Promocja etyki – ma na celu popularyzację zachowań etycznych w działalnościach przedsiębiorstw, podkreślenie kompetencji w postępowaniu na linii przedsiębiorca-klient oraz uwzględnienie wszelkich norm społecznych i prawnych.
 • Wsparcie rozwoju – program ma za zadanie promocję firm, które są nim objęte oraz kształtowanie ich wizerunku jako przedsiębiorstw działających zgodnie z prawem i etyką.
 • Poprawa wizerunku, polegająca na reklamowaniu rzetelnie działających firm w środkach masowego przekazu oraz na portalach społecznościowych;
 • Zachęcenie do zachowań etycznych – ostatecznym celem programu jest propagowanie etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu wśród polskich przedsiębiorców, a także zwiększenie świadomości konsumenta dotyczących korzyści, jakie płyną z sięgania po produkty i usługi oferowane przez etycznie działające przedsiębiorstwa.

Korzyści, jakie wynikają z posiadania certyfikatu „Przedsiębiorstwo Fair Play” są oczywiste. Firmy zyskują zaufanie klientów, dostawców, inwestorów, obecnych a często też przyszłych pracowników. Konsumenci i klienci otrzymując końcowy produkt, często mało wiedzą o całokształcie działalności firmy, traktowaniu przez nią pracowników czy realizowanych działaniach proekologicznych. Certyfikat potwierdza aktywną postawę przedsiębiorstwa w obszarach objętych oceną certyfikacyjną, a także spełnienie przez nią wysokich standardów etycznych.

Chcesz zdobyć certyfikat! Jakie wymagania musisz spełnić?

Certyfikat Przedsiębiorstwo FairPlay

Źródło: https://fairplay.pl/

W programie certyfikacyjnym „Przedsiębiorstwo Fair Play” mogą wziąć udział firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Firma działa na rynku, jest zarejestrowana w CEiDG oraz ma swoją siedzibę w Polsce. Firma powinna funkcjonować co najmniej przez cały rok obrachunkowy, poprzedzający daną edycję programu.
 2. W I etapie przedsiębiorstwa muszą zapoznać się z regulaminem, wypełnić deklarację, poprzez którą zgłaszają się do programu w odpowiednim dla siebie województwie i u właściwego Regionalnego Administratora Programu.
 3. Kolejnym krokiem jest wypełnienie i przesłanie do biura programu ankiety weryfikacyjnej, zawierającej pełną prezentację przedsiębiorstwa.
 4. Następnie należy dokonać opłaty obowiązującej w I etapie;
 5. W etapie II realizowany jest audyt w siedzibie firmy, w trakcie którego należy udostępnić audytorowi wszelkie dokumenty i informacje konieczne do potwierdzenia danych zawartych w ankiecie, a tym samym wiarygodności firmy;
 6. Podobnie jak w etapie I, również należy uiścić opłatę obowiązującą w drugim etapie.
 7. Firmy, które pomyślnie przejdą proces dwuetapowej weryfikacji, decyzją Kapituły Programu otrzymują tytuł i certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

Wyniki tego procesu oraz przyznawanie nagród odbywa się co roku w tracie uroczystej gali, w obecności wszystkich laureatów danej edycji. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji co do samego programu, bądź obejrzeć relacje z poprzednich edycji zajrzyj na stronę www.fairplay.pl.