Karta podatkowa, a mały ZUS

Liczenie podatku na kalkulatorze w telefonie.

Artykuł partnera.

Karta podatkowa to najprostszy sposób rozliczania się z Urzędem Skarbowym. Taką formę opodatkowania mogą wybrać wymienieni w przepisach przedsiębiorcy. Karta ta zwalnia z konieczności prowadzenia tradycyjnej księgowości oraz minimalizuje formalności. Obecnie osoby, które zdecydują się na kartę podatkową mogą płacić także mały ZUS. Jednak nie dotyczy to wszystkich podmiotów, trzeba spełniać odpowiednie warunki.

Karta podatkowa – najprostsza forma opodatkowania

Wszyscy prowadzący działalność gospodarczą zmuszeni są do odprowadzania podatków. Jest kilka sposobów rozliczania się ze skarbówką. Można:

  • płacić podatek liniowy,
  • uiszczać ryczałt,
  • rozliczać się na zasadach ogólnych,
  • korzystać z karty podatkowej.

Wybór konkretnego sposobu opodatkowania determinuje m.in. formę naliczania oraz możliwość skorzystania z ulg. Najprostszą formą rozliczania podatku jest karta podatkowa (Dz.U.2020.0.1905 tj. – Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, art. 23 i nast.). Podatnik zobowiązany jest do uiszczania comiesięcznej, stałej kwoty, niezależnie od uzyskania dochodu. Przepisy wyliczają kto może skorzystać z takiej formy opodatkowania, czyli osoby świadczące określone usługi, m.in.:

  • gastronomiczne,
  • edukacyjne,
  • medyczne,
  • polegające na sprzedaży detalicznej.

Dodatkowo trzeba wykonywać usługi w Polsce, a w niektórych przypadkach nie można przekroczyć limitów zatrudnienia. Należny podatek podaje minister właściwy do spraw finansów. Kwota uzależniona jest od rodzaju wykonywanej działalności, liczby pracowników oraz liczby mieszkańców miejscowości, w której wykonywane są usługi. Chęć skorzystania z takiej formy opodatkowania należy zgłosić we właściwym Urzędzie Skarbowym. Wysokość należnego podatku przedsiębiorca uzyskuje w formie decyzji naczelnika (podstawą decyzji jest obwieszczenie ministra do spraw finansów). Głównymi zaletami karty jest stała stawka, brak konieczności prowadzenia księgowości, płacenia zaliczek na podatek oraz składania zeznania. Główną wadą jest stała opłata, która w tzw. „gorszych miesiącach” nie ulega zmianie.

Mały ZUS plus

W Polsce istnieje możliwość płacenia niższych składek na ubezpieczenie społeczne, trzeba jednak spełniać określone warunki. Osiągnięty przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie może przekroczyć 120 000 zł. Jeżeli działalność była prowadzona krócej, limit przychodu jest wyliczany proporcjonalnie do ilości przepracowanych dni. Działalność musi być prowadzona przez minimum 60 dni. Wysokość małych składek ZUS plus uzależniona jest od dochodu. Podstawą wymiaru składek jest połowa przeciętnego miesięcznego dochodu osiągniętego z działalności w minionym roku. Podstawa wymiaru składek może wynieść od 30% minimalnego wynagrodzenia do 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Na małym ZUS-ie plus można być maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu 60 miesięcy ciągłego prowadzenia działalności gospodarczej.

Mały ZUS, a karta podatkowa – teraz to możliwe

Kartowicze” mogą płacić mały ZUS plus, ale wówczas nie mogą korzystać ze zwolnienia z VAT. Wynika to z faktu, że nie uiszczając tego podatku, nie ma konieczności przesyłania informacji o ewidencji JPK (Jednolitego Pliku Kontrolnego). Wówczas ZUS nie jest w stanie kontrolować przychodu przedsiębiorcy. Wybór formy opodatkowania to ważna decyzja, która pociąga za sobą konkretne skutki finansowe. Samodzielnie trudno wybrać optymalny sposób rozliczania się z Urzędem Skarbowym, ponieważ wymaga to znajomości obowiązujących regulacji prawnych. Gliwicki doradca podatkowy potrafi liczyć, zna się na przepisach i pomoże wybrać najlepsze rozwiązanie.