Kiedy następuje konieczność zwrotu Kindergeld?

Męzczyzna szuka informacji na temat zasiłku rodzinnego w Niemczech

Osoby, które płacą podatki w Niemczech i prowadzą tam wspólne gospodarstwo domowe z dziećmi, mają prawo do specjalnych świadczeń rodzinnych. Jednym z nich jest Kindergeld, czyli niemiecki zasiłek rodzinny, który – po spełnieniu ściśle określonych wymogów – jest wypłacany wybranym rodzicom przez kasę rodzinną zwaną Familienkasse. Celem tego świadczenia jest zagwarantowanie rodzicom odpowiednich warunków finansowych do wychowywania dzieci. O tego rodzaju pomoc finansową mogą ubiegać się także Polacy, którzy pracują w Niemczech na umowę o pracę lub prowadzą własną działalność gospodarczą i rozliczają się w tamtejszym urzędzie skarbowym. Istnieją jednak pewne sytuacje, w których może nastąpić konieczność zwrotu Kindergeld.

Kindergeld – najważniejsze informacje

Zasiłek rodzinny Kindergeld u naszych zachodnich sąsiadów przysługuje rodzicom wychowującym dzieci do 18. roku życia lub do momentu ukończenia przez nich 21. roku życia, jeśli dziecko nie pracuje i pozostaje zarejestrowane jako osoba bezrobotna. W niektórych uzasadnionych sytuacjach, gdy spełnione zostaną określone warunki, możliwe jest również pobieranie tego świadczenia przez dłuższy czas (jednak maksymalnie do 25. roku życia).

Aby móc ubiegać się o zasiłek rodzinny Kindergeld, rodzice muszą prowadzić wspólne gospodarstwo domowe razem z dziećmi w Niemczech lub na terenie innego kraju należącego do Unii Europejskiej (np. Polski) oraz muszą podlegać niemieckiemu obowiązkowi podatkowemu. Osoby, który nie są zameldowane na terenie Niemiec, również mogą starać się o to świadczenie, jeśli podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Taki status mają najczęściej osoby, które nie posiadają meldunku za zachodnią granicą, ale pracują w Niemczech przez co najmniej 183 dni w roku. Niemiecki zasiłek rodzinny od 1 stycznia 2021 wynosi kolejno:

  • 219 euro na pierwsze i drugie dziecko,
  • 225 euro na trzecie dziecko,
  • 250 euro na czwarte i każde kolejne dziecko.

Zwrot Kindergeld – kiedy jest konieczny?

Familienkasse skrupulatnie monitoruje decyzje o przyznaniu niemieckiego zasiłku na dzieci. W praktyce może niekiedy okazać się, że jeśli w toku przeprowadzonego postępowania urzędnicy stwierdzą, że świadczenie zostało wypłacone bezprawnie lub w wyższej kwocie, wnioskodawcy będą musieli je zwrócić. Kiedy Familienkasse może zmienić decyzję o przyznaniu Kindergeld? Najczęściej związane jest to z utratą prawa do wypłaty świadczenia, gdy:

  • wnioskodawca nie poinformuje Kasy Świadczeń Rodzinnych o zmianie dotyczących jego zatrudnienia, miejsca zameldowania oraz sytuacji dziecka, które ukończyło 18 lat, a w tym: nauki dziecka, podjęcia pracy czy równoległym pobieraniu tożsamych świadczeń w Polsce lub innym państwie,
  • wnioskodawca nie odpowie w wyznaczonym terminie na otrzymany z Familienkasse kwestionariusz sprawdzający, który jest rozsyłany raz w roku w celu aktualizacji danych.

W takich sytuacjach rodzice pobierający dotychczas Kindergeld są zobowiązani do zwrotu wskazanej kwoty w wyznaczonym przez Familienkasse terminie. Co istotne, złożenie odwołania od tej decyzji nie odracza jednocześnie zobowiązania do natychmiastowego zwrotu wskazanej kwoty, którego należy dokonać pomimo postępowania odwoławczego.