Koszty uzyskania przychodów w działalności gospodarczej – najważniejsze informacje

Kobieta licząca koszty uzyskania przychodu

Prowadząc własną firmę czy małą działalność gospodarczą, podatnicy mogli wybrać odpowiednią dla siebie formę rozliczania się z Urzędem Skarbowym. W tym wypadku mieli oni do wyboru zarówno podatek liniowy jak i zasady ogólne. Jednak mają oni niebywałą okazję do pomniejszenia swojej podstawy do opodatkowania, o koszty przychodów uzyskanych z tytułu działalności gospodarczej. Jednak nie należy utożsamiać wszystkich wydatków z tymi, które mogą pełnić rolę kosztów podatkowych. Dobrze jest więc wiedzieć, czym są koszty uzyskania przychodów w działalności gospodarczej, a także jak je poprawnie rozliczyć.

Czym są koszty uzyskania przychodu?

Zacznijmy od podstawowego wyjaśnienia, czym są koszty uzyskania przychodu. Otóż określa to art. 22 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jasno zostało tam określone, że zalicza się do tego wszystkie wydatki i poniesione koszty, które mają zapewnić nie tylko osiągnięcie przychodu, ale także zabezpieczenie źródła, z którego nasz dochód pochodzi. Jednak już w art.23 tej samej ustawy, możemy przeczytać, co bezsprzecznie nie może się do takich kosztów zaliczyć.

W rozliczeniu nie możemy więc ująć:

 • wydatków na reprezentację
 • odsetek z tytuły nieterminowej spłaty
 • wydatków poniesionych w ramach spłaty pożyczek
 • odpisów amortyzacyjnych
 • wydatków na ubezpieczenie AC pojazdu
 • zaliczek na koszty uzyskania przychodów

Koszty uzyskania przychodów – przykłady

Wobec tego, co może zaliczyć się do kosztów uzyskania przychodów w działalności gospodarczej? Poznaj koszty uzyskania przychodu  – przykłady.

Otóż, by nasze wydatki zostały uwzględnione, muszą zostać spełnione, łącznie następujące regulacje:

 • koszt został poniesiony przez podatnika,
 • koszt jest bezzwrotny i definitywny,
 • pozostaje on w bezpośrednim związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą.

Przykładem kosztów uzyskania przychodów w działalności gospodarczej, może być na przykład koszt wynajmu biura, czy koszty paliwa samochodu służbowego.

Inne koszty uzyskania przychodu przykłady w działalności gospodarczej, to kolejno:

 • wydatki na niezbędny sprzęt biurowy,
 • opłaty za Internet,
 • opłaty za telefony służbowe,
 • odzież roboczą,
 • służbowe podróże,
 • wykonanie przez profesjonalistę strony internetowej,
 • koszty organizacji imprez integracyjnych dla pracowników.

Jak udokumentować koszty uzyskania przychodów w działalności gospodarczej?

Po pierwsze, co już zostało wyżej wspomniane, wydatki poniesione przez przedsiębiorcę muszą spełniać niezbędne przesłanki do tego, by były uznane za przykład kosztów uzyskania przychodów działalności gospodarczej. Inaczej rzecz ujmując, musi on być wiarygodny na tyle, by mógł zostać uznany za wydatek firmowy. Jednak to nie wszystko, gdyż by móc ująć wydatek ten w KPiR, musi on zostać prawidłowo udokumentowany.

Jak tego dokonać?

Zostało to jasno ujęte w rozporządzeniu wydanym przez Ministra Finansów, które dotyczy prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów. W związku z tym, za wiarygodne źródło mogą zostać uznane następujące dowody księgowe:

 • faktury,
 • faktury VAT RR,
 • rachunki,
 • dokumenty celne,
 • wiarygodne oświadczenie stron uczestniczących w transakcji.

Dodatkowo, jeżeli pracownik danej firmy, mieszka poza miejscem pracy, pracodawca może zastosować tak zwane podwyższone koszty uzyskania przychodu.

Co oznacza podwyższony koszt uzyskania przychodu?

Otóż możliwe jest doliczenie kosztów, które pracownik musi pokryć, a pracodawca zrekompensować, związanych z dojazdem do miejsca pracy. By zastosować podwyższone koszty uzyskania przychodu, pracownik zobligowany jest do złożenia oświadczenia, iż mieszka w innej miejscowości niż pracuje.

Koszty uzyskania przychodu – jak liczyć?

Mężczyzna zastanawiajacy się nad tym, jak wyliczyć koszty uzyskania przychodu

Źródło: Pexels.com

By wyliczyć koszty uzyskania przychodów, na wstępie należy wiedzieć co można do takich wydatków zaliczyć, a zostało to już wcześniej wspomniane. Wówczas wydatek taki należy ująć w Księdze Przychodów i Rozchodów. Dodatkowo należy pamiętać, że dowody potwierdzające dany wydatek, muszą być sporządzone w języku polskim, a ich treść musi być w pełni zrozumiała. Jeśli dowód posiada wpisaną kwotę w innej walucie, to obowiązkiem podatnika jest przeliczenie jej na złotówki.

Jednak jak liczyć koszty przychodu?

Po pierwsze przychód to koszty, które są odpowiednio pomniejszone o poniesione wydatki. Stanowi to dochód z działalności gospodarczej. W praktyce przedsiębiorca wskazuje na wydatki jakie poniósł z tytułu zabezpieczenia i prowadzenia swojej działalności, a także wydatki jakie ponosi, by dany przychód uzyskać. W rozliczeniu można więc wskazać na zakup sprzętu czy odzieży firmowej czy wydatki poniesione na reklamę i programy komputerowe.

Istotnym jest jednak rozgraniczenie kosztów firmowych, od własnych wydatków, poniesionych w ramach prywatnych opłat. Zapoznajmy się więc dobrze z tym, co jest zaliczane do kosztów firmowych, a co absolutnie nie spełnia żadnych przesłanek, by zyskać takie miano. Wszystkie koszty uzyskania przychodów, muszą być ściśle powiązane z firmą i jej działalnością, a także produktami i usługami, którymi ona się zajmuje.

O Autorze:
D.G – absolwentka Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej,
ze specjalizacją w Marketingu i Public Relations