Które kraje przystąpiły do Unii Europejskiej w 2007 roku?

Flaga unii europejskiej

Unia Europejska to gospodarczo-polityczny związek 27 demokratycznych państw członkowskich. Celem działalności wspólnoty Unii Europejskiej, jest efektywne dążenie do procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej. Które kraje przystąpiły do Unii Europejskiej w 2007 roku i jak zmieniała się unijna wspólnota na przestrzeni lat?

Historia powstania Unii Europejskiej

Zanim powstała Unia Europejska, w 1951 roku został podpisany traktat paryski, na podstawie którego narodziła się nowa organizacja – Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS). Członkami założycielami organizacji, były takie kraje jak:

 • Belgia,
 • Francja,
 • Holandia,
 • Luksemburg,
 • RFN (czyli Niemcy Zachodnie),
 • Włochy.

Cele EWWiS

Celem wspólnoty, było odbudowanie gospodarek państw europejskich, które ucierpiały podczas II wojny światowej, a także utrzymanie pokojowych stosunków międzynarodowych. Kolejne podpisane traktaty, powołały do życia Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG) oraz Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom). W następnych latach, do wspólnoty europejskiej, stopniowo przyłączały się takie kraje jak: Wielka Brytania, Irlandia, Dania, Grecja, Hiszpania oraz Portugalia.

Traktat z Maastricht

W lutym 1992 roku został natomiast podpisany Traktat o Unii Europejskiej, inaczej nazywany Traktatem z Maastricht. Na mocy tego dokumentu, 1 listopada 1993, doszło do oficjalnego powstania wspólnoty unijnej. Od tego momentu, Unia Europejska realizuje cele wspólnotowe, wśród których należy wymienić, m.in.:

 • Zacieśnianie współpracy gospodarczej i likwidowanie barier handlowych między państwami członkowskimi,
 • prowadzenie wspólnej polityki zagranicznej,
 • wyrównanie rozwoju gospodarczego krajów członkowskich,
 • polepszenie standardów życia,
 • dążenie do stworzenia poczucia przynależności do jednej wspólnoty wśród zwykłych obywateli,
 • stanie na straży wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwego traktowania.

Etapy rozszerzeń Unii Europejskiej

Rozszerzanie wspólnoty Unii Europejskiej, jest zjawiskiem nieustannie trwającym. Po powstaniu wspólnot europejskich, takich jak EWWiS, EWG oraz Euratom, a także oficjalnym ich przekształceniu w Unię Europejską, pierwsze rozszerzenie państw wstępujących w jej szeregi, miało miejsce w 1995 roku. Wówczas dołączyły do niej Austria, Finlandia i Szwecja.

Kolejne rozszerzenie, z 1 maja 2004 roku (piąte w przypadku wcześniej powstałych wspólnot europejskich, natomiast drugie dla powołanej do życia Unii Europejskiej), skutkowało przystąpieniem do wspólnoty: Polski, Cypru, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Malty, Słowacji, Słowenii oraz Węgier.

Które kraje przystąpiły do Unii Europejskiej w 2007 roku?

Rozpoczęte w maju 2004 roku rozszerzenie Unii Europejskiej, zakończyło się w 2007 roku. Które więc kraje przystąpiły do Unii Europejskiej w 2007 roku?

Była to Rumunia oraz Bułgaria, dzięki czemu liczba państw członkowskich wspólnoty, wzrosła do 27, a liczba ludności UE zaczęła wynosić łącznie prawie 500 milionów.

Po roku 2007, dopiero w 2013, do wspólnoty unijnej dołączyła Chorwacja. Od tego czasu, trwają aktywne negocjacje z innymi krajami, które, aby mogły stać się członkami UE, muszą spełnić tzw. kryteria kopenhaskie. Ponadto, na każde rozszerzenie wspólnoty o państwa kandydujące, muszą zgodzić się wszystkie kraje członkowskie UE oraz Parlament Europejski.

Państwa kandydujące

Według przyjętych regulacji, członkiem Unii Europejskiej może zostać tylko państwo, które jest: wolne, niepodległe, suwerenne, demokratyczne, przestrzegające prawa międzynarodowego, posiadające rozwiniętą gospodarkę rynkową, zdolne do konkurowania na jednolitym wspólnym rynku wewnętrznym, posiadające sprawnie działającą administrację oraz sądownictwo, które jest zdolne do wyegzekwowania unijnych i wspólnotowych aktów prawnych.

Które państwa posiadają oficjalny status kandydata unijnego?

Obecnie, oficjalny status kandydata unijnego posiada sześć państw: Turcja (od 1999), Macedonia Północna (od 2005), Czarnogóra (od 2010), Serbia (od 2012) oraz Albania (od 2014). W 2013 roku, Islandia zawiesiła trwające negocjacje akcesyjne do 2017. Jednak już w marcu 2015 roku, Islandia oficjalnie wycofała swoją kandydaturę do UE.