Stopa bezrobocia wzór – dowiedz się jak obliczyć stopę bezrobocia?

Bezrobotny mężczyzna siedzący prze biurku, patrzący na wysypane drobne pieniądze i zastanawiający się jaka jest stopa bezrobocia i ile osób jest w podobnej sytuacji do niego

Bezrobocie to powszechny problem, który dotyka ludzi zarówno młodszych, jak i starszych, z różnym doświadczeniem zawodowym i kwalifikacjami. Jaka zatem jest definicja bezrobocia? Najbardziej ogólna definicja bezrobocia mówi, iż jest to zjawisko społeczne, które polega na tym, że część ludzi zdolnych do pracy i pragnących ją podjąć, z różnych przyczyn nie jest w stanie znaleźć zatrudnienia. Definicje bezrobocia szczegółowo określają również, kto według polskiego prawa jest osobą „bezrobotną”. Najogólniej rzecz ujmując, jest to osoba niezatrudniona w żadnym miejscu pracy, która nie prowadzi działalności gospodarczej, nie wykonuje innej pracy zarobkowej, a mimo wszystko jest zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia – zarówno w pełnym, jak i niepełnym wymiarze godzin.

Przyczyny bezrobocia w Polsce. Jak obliczyć stopę bezrobocia?

Szczegółowe definicje bezrobocia, wymieniają wiele powodów, dla których osoby zdolne do pracy nie są w stanie podjąć zatrudnienia. Wśród nich wymienia się m.in.:

  • brak doświadczenia zawodowego u absolwentów,
  • niedopasowanie popytu i podaży do określonego rodzaju pracy, 
  • zbyt wysokie dla pracodawców koszty pracy, niepokrywające korzyści płynących z zatrudnienia danego pracownika, 
  • kryzysy gospodarcze skutkujące okresowo niskim popytem na dany produkt czy usługę i wiele innych. 

Warto pamiętać, że na rozmiary bezrobocia wpływ mają czynniki społeczne, system gospodarczy, a także aktualnie prowadzona polityka na krajowym rynku pracy.

Bezrobocie wiąże się także z podjęciem odpowiednich działań, mających na celu polepszenie takiego stanu rzeczy. W tym celu, zachęca się osoby bezrobotne do wypróbowania instrumentów aktywizacji zawodowej, takich jak: prace społeczne, staże, szkolenia, przygotowanie zawodowe dorosłych, studia podyplomowe, wolontariat itp. Ponadto, państwo udziela bezrobotnym wsparcia poprzez np. finansowanie badań lekarskich lub psychologicznych, przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, czy też skierowanie do uczestnictwa w zajęciach integrujących społecznie (centrum integracji społecznej lub klub integracji społecznej).

Jak mierzymy bezrobocie?

W dobie nasilającego się kryzysu gospodarczego, bardzo istotne może się okazać to, jak mierzymy bezrobocie. Obliczanie bezrobocia polega na mierzeniu liczby osób pozostających aktualnie bez pracy, w stosunku do osób aktywnych zawodowo. Jednak jak obliczyć stopę bezrobocia? Można to zrobić na dwa sposoby.

Pierwszy wzór na obliczanie bezrobocia, polega na wyliczeniu stosunku liczby osób zarejestrowanych w urzędzie pracy do ogólnych zasobów siły roboczej. Ten wzór na stopę bezrobocia, pokazuje wynik stopy bezrobocia rejestrowanego. 

Natomiast drugi wzór na obliczanie bezrobocia, uwzględnia więcej parametrów. Aby w jego wyniku dana osoba mogła uzyskać status bezrobotnego, musi być osobą powyżej 15. roku życia, która aktualnie nie posiada żadnego zajęcia zarobkowego. Kwestią braną w tym przypadku pod uwagę jest również to, czy badany aktywnie poszukiwał pracy przez ostatnie 6 tygodni przed przeprowadzeniem sondażu oraz, że jest zdolny do podjęcia pracy.

Ze względu na swoją prostotę, najczęściej jest stosowany pierwszy wzór na stopę bezrobocia. 

Stopa bezrobocia wzór, czyli jak obliczyć stopę bezrobocia

Jaka jest stopa bezrobocia wzór? Otóż obliczyć stopę bezrobocia można za pomocą prostego wzoru. Wystarczy, że w przeznaczone do tego miejsca wpisze się odpowiednie dane. Wzór na stopę bezrobocia ma postać: b=B/Sr * 100%.

Przy czym: b – stopa bezrobocia, B – zasób bezrobocia, Sr – zasób siły roboczej aktywnej zawodowo. Następnie: Sr=Z + B, gdzie Z – zatrudnienie, B – bezrobocie.

To, jak mierzymy bezrobocie jasno pokazuje, iż stopa bezrobocia to liczba osób bezrobotnych, w stosunku do liczby osób aktywnych zawodowo, zarówno zatrudnionych jak i bezrobotnych. Jeżeli jednak nie jest się pewnym, jak obliczyć stopę bezrobocia zawsze można skorzystać z internetowego kalkulatora, który sam zastosuje odpowiedni wzór na stopę bezrobocia.

Powyższe sposoby, pokazujące jak obliczyć stopę bezrobocia i jak mierzymy bezrobocie, są nie tylko łatwe, ale przede wszystkim – przydatne. Umiejętność obliczania stopy bezrobocia, może się okazać przydatna zarówno w celach indywidualnych, jak i w pracy analityka, w rozumieniu danych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny i do wielu innych celów.

Aktualny stan bezrobocia w Polsce

Bezrobotny mężczyzna szukający pracy, który wpływa na stope bezrobocia

Źródło: Freepik.com

Zastosowany wzór na stopę bezrobocia, podczas przeprowadzonych badań w październiku 2020 roku wykazał, iż w Polsce stopa bezrobocia rejestrowanego wynosi jedynie 6,1%. Sposób na to, jak obliczyć stopę bezrobocia, z zastosowaniem aktualnych danych pochodzących z urzędów statycznych pokazuje, że obecnie Polska posiada najniższe bezrobocie w całej Unii Europejskiej. Chociaż dane w rzeczywisty sposób mogą nie odzwierciedlać panującej sytuacji w kraju, to i tak dla Polski jest to historyczny wynik. Warto pamiętać o tym, iż wchodząc w skład wspólnoty unijnej, Polska była państwem o najwyższym stopniu bezrobocia spośród wszystkich ówczesnych państw członkowskich.