Stopnie wykształcenia – poznaj rodzaje wykształcenia

Kobieta znająca stopnie wykształcenia

Rozróżnianie stopni wykształcenia jest częstym problemem, który pojawia się w momencie tworzenia CV lub uzupełniania dokumentów formalnych. Większość ludzi jest przekonana o istnieniu zaledwie trzech lub czterech rodzajów wykształcenia, jednak rzeczywistość jest zupełnie inna. Jakie są rodzaje wykształcenia oraz stopnie wykształcenia? O tym poniżej.

Rodzaje i stopnie wykształcenia

Dokumentem, który konkretnie określa dokładną ilość i charakterystykę posiadanych kompetencji, są ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku oraz 20 lipca 2018 roku. Oba dokumenty został uchwalone przez Sejm i zgodnie z ich treścią w Polsce wyróżnia się siedem rodzajów wykształcenia. Są to wykształcenia:

  • podstawowe,
  • gimnazjalne,
  • zasadnicze zawodowe,
  • zasadnicze branżowe,
  • średnie branżowe,
  • średnie,
  • wyższe.

Wykształcenie podstawowe

Jest to najniższy stopień wykształcenia w Polsce i obejmuje obowiązkowy okres edukacji. Wykształcenie podstawowe posiadają osoby, które edukowały się w szkole podstawowej przez 6 lat i zakończyły ją egzaminem szóstoklasisty. Po reformie z 2017 roku nastąpiła zmiana, która wydłużyła czas trwania szkoły podstawowej do ośmiu lat. Egzamin pisany w ósmej klasie odpowiada testowi gimnazjalnemu sprzed reformy.

Wykształcenie gimnazjalne

Ten stopień wykształcenia można było otrzymać w Polsce do 2017 roku, kiedy to nastąpiła reforma edukacji. Osoby posiadające wykształcenie gimnazjalne ukończyły gimnazjum lub szkołę odpowiadającą nauczaniu gimnazjalnemu. Do 2017 roku po zakończeniu tego etapu przeprowadzany był egzamin gimnazjalny, który decydował o ilości punktów w rekrutacji do szkół średnich.

Wykształcenie zasadnicze zawodowe

Podobnie jak gimnazjum wykształcenie zasadnicze zawodowe zostało zlikwidowane w 2017 roku. Osoby, które posiadają ten rodzaj wykształcenia ukończyły szkołę zawodową oraz zdały egzaminy potwierdzające umiejętności zawodowe. Dokumentem, który świadczy o kwalifikacjach tych osób jest dyplom i świadectwo zawodowe.

Wykształcenie zasadnicze branżowe i średnie branżowe

Wykształcenie zasadnicze branżowe posiadają osoby, które ukończyły trzyletnią szkołę ogólną i zawodową. Niezbędne jest również uzyskanie dyplomu potwierdzającego zdolności zawodowe zdobyte podczas procesu edukacji. Wykształcenie średnie branżowe można uzyskać po ukończeniu szkoły branżowej II stopnia. Umożliwia to zdobycie tytułu technika zawodowego i świadectwa dojrzałości ukończonej szkoły ogólnej.

Wykształcenie średnie

Ten rodzaj stopnia wykształcenia posiadają osoby, które ukończyły jedną ze szkół ponadpodstawowych. Zaliczane są do nich trwające cztery lata licea, pięcioletnie technika oraz szkoły branżowe. Wykształcenie średnie można zdobyć również poprzez szkoły ponadgimnazjalne i artystyczne oferujące kształcenie ogólne. Ukończenie szkoły średniej z pozytywnym wynikiem egzaminu maturalnego pozwala na aplikowanie na studia wyższe. W przypadku ukończenia szkoły średniej bez zdania egzaminu maturalnego możliwe jest kontynuowanie nauki w szkołach policealnych.

Wykształcenie wyższe

Stopnie i rodzaje wykształcenia

Źródło: Freepik.com

Ten stopień wykształcenia mogą zdobyć osoby, które ukończyły wyższe studia pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia. W zależności od ukończonego stopnia wyróżnia się różne tytuły, które otrzymuje absolwent – pierwszy stopień umożliwia uzyskanie tytułu licencjata lub inżyniera, drugi pozwala zdobyć miano magistra lub magistra inżyniera, natomiast ostatni stopień oznacza możliwość tytułowania się mianem doktora.

Reforma z 2017 roku a kwestia nazewnictwa

Zmiany w systemie edukacji przeprowadzone w 2017 roku spowodowały pojawienie się kilku problemów i niejasności w klasyfikacji rodzajów wykształceń. Na ten moment nie jest możliwe zdobycie w Polsce wykształcenia gimnazjalnego oraz zasadniczego zawodowego, jednak nie zmienia to faktu, że wciąż ten stopień jest uznawany przez pracodawców i system szkolnictwa. Dodatkowo w obrębie poszczególnych rodzajów mogą występować niewielkie zmiany i korekty, spowodowane wewnętrznym podziałem, na przykład tytułów naukowych otrzymywanych po zdobyciu wykształcenia wyższego. Warto znać podstawowe stopnie, które otrzymuje się na poszczególnych etapach edukacji, ponieważ bardzo często ma miejsce sytuacja braku wiedzy na temat rodzaju posiadanego przez siebie wykształcenia.