Zasoby organizacyjne – definicja, rodzaje, przykłady

Zasoby organizacyjne

Każde przedsiębiorstwo powinno być nastawione na stały rozwój, który jest niezbędny do właściwego prosperowania firmy. Na jego podstawie firma może się rozszerzać i powiększać swoją strukturę. W ujęciu gospodarczym nazywamy to inwestowaniem. Słowo inwestowanie możemy zamienić na słowo zasób. W strategii rozwoju przedsiębiorstwa może się on odnosić do gromadzenia zasobów. W dowolnej organizacji zasoby pozwalają na rozwój na różnych płaszczyznach.  W poniższym artykule wyjaśnimy, czym jest pojęcie 'zasoby organizacyjne’.

Podstawowa definicja słowa 'zasoby organizacyjne’

Najprościej zacząć od pojęć z zakresu zarządzania. W tym przypadku warto skupić się na definicji słowa zasób. Jest ona powiązana ze słowem tytułowym. Oto ona:

Zasób to podstawowa jednostka ekonomiczne. To pewnego rodzaju dobro, które zostało gromadzone, by wykorzystać go w przyszłości. W zależności od przeznaczenia zasobu może ono odnosić się do różnego typu środków np. finansowe lub niematerialne. Zasób stanowi rodzaj rezerwy do czasowego wykorzystania lub przetworzenia. Jeśli są to zasoby materialne będą pomocne w procesie rozwijania produkcji. Mogą one posłużyć jako siła napędowa do dalszego rozwoju usług. Pomiar zasobów odbywa się w konkretnym momencie, w chwili obecnej.

Organizacja to uporządkowany system, któremu towarzyszy struktura. Organizacja opiera swoją istotę działania o 4 podsystemy: realizację celów, ludzi, posiadanie własnych reguł postępowania oraz własnego zaplecza materialnego. W samej definicji organizacja są powiązane elementy, które składają się na zasoby przedsiębiorstwa. Dzięki ich głębszemu rozpoznaniu będziemy bardziej świadomymi odbiorcami firm.

Problem z definiowaniem słowa zasoby organizacyjne

Pojęcie zasobów organizacyjnych jest dość proste do zdefiniowania. Jako przykład definicji podaje się prostą formułę:

  • Zasoby ludzkie to ogół rzeczy, informacji, ludzi i środków finansowych. Zasobami mogą dowolnie dysponować, lecz nie są jej prawnymi właścicielami.

Przedsiębiorstwo, jako rodzaj struktury organizacyjnej chętnie korzysta z różnych typów zasobów. Zwykle odnoszą się one do realizacji celów biznesowych, np. dalszego rozwoju w przyszłości. Podstawowa jednostka organizacyjna nigdy nie będzie własnością ludzi. Pracownicy chętnie mogą przychodzić do pracy, ale w każdej chwili mają prawo do złożenia wypowiedzenia. Środki finansowe, informacja i rzeczy są dobrami prawnymi przedsiębiorstwa. Maszyny i urządzenia zakupione są aktywami trwałymi, które są w rękach właściciela. Informacje mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa, więc prawnie należą do organizacji. To samo tyczy się środków trwałych.

Podsumowując

Krążąca po świecie definicja nie ma w sobie zbyt wiele prawdy. Odnosi się zaledwie do ogółu sytuacji, tj. leasing, wynajem lub posiadanie kapitału ludzkiego.

Rodzaje zasobów

zasoby organizacyjne i ludzkie w firmie

Źródło: Freepik.com

Klasyfikacja zasobów pozwala na zrozumienie istoty działania organizacji, jej dążenia do celu i wizji dalszego przebywania na rynku. Podział zasobów składa się z definicji, które nie stanowią przedmiotu dyskusji w publikacjach naukowych. Są przetartymi ścieżkami, które nie wymagają zbędnych poprawek. Podstawowa klasyfikacja zasobów opiera się na podziale dobra na zasoby naturalne, ludzkie i kapitałowe. W zależności od autorów zasoby mogą być bardziej lub mniej podzielone na podgrupy.

Oto kilkanaście zasobów, które możemy widzieć w swoich organizacjach:

  • Zasoby naturalne – wszystko to, co stworzyła matka natura. W skład dóbr wchodzi m.in. woda, ziemia, powietrze czy wiatr.
  • Kapitałowe – to rzeczy nabywane przez ludzi. Zwykle należą do nich wszelkie dobra materialne.
  • Zasoby ludzie – to część dóbr, które jest w stanie wytworzyć człowiek. Dzięki budowaniu relacji organizacja może pozyskiwać wszelkie dobra typu wiedza, doświadczenie czy siła fizyczna – ogólnie są to kompetencje danej osoby.
  • Zasoby finansowe – to wszelkie środki pieniężne pozyskane z dotacji unijnych, instytucji bankowych czy konsumentów.
  • Rzeczowe – przedmioty, wchodzące w skład danej organizacji. Należą do nich m.in. samochody, maszyny, grunty, nieruchomości czy lokale użytkowe, a nawet technologie.
  • Zasoby rynkowe – to różne relacje z klientami i innymi organizacjami. Należą do nich m.in.: marka handlowa, klienci, reputacja organizacji, kanały dystrybucji, relacje biznesowe z podmiotami współpracującymi na rynku, umowy licencyjne.
  • Własność intelektualna – opiera się na ochronie prawa do informacji. W strukturach mogą być to licencje, koncesje, patenty, zastrzeżone znaki towarowe albo tajemnica przedsiębiorstwa.
  • Zasoby organizacyjne – opierają się na powstałych technologiach i zasadach firmowych. Mogą być rodzajem etyki biznesowej.
  • Zasoby relatywne – odnoszą się do odbioru firmy przez otoczenie wewnętrzne (pracownicy-zarząd) lub zewnętrze (dostawcy-firma).