Banki komercyjne – rodzaje, funkcje

Mężczyzna w garniturze pracujący w banku komercyjnym

Przez pojęcie Bank możemy rozumieć osobę prawną, działającą na podstawie odpowiednich zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych, które polegają na przyjmowaniu depozytów, udzielaniu kredytów oraz wykonaniu innych czynności określonych przepisami prawa i wymienionych w statucie banku. Poznaj dokładną definicję banku, a także funkcjonowanie banków, funkcje banków i rodzaje banków. Continue reading…

Stopa bezrobocia wzór – dowiedz się jak obliczyć stopę bezrobocia?

Bezrobotny mężczyzna siedzący prze biurku, patrzący na wysypane drobne pieniądze i zastanawiający się jaka jest stopa bezrobocia i ile osób jest w podobnej sytuacji do niego

Bezrobocie to powszechny problem, który dotyka ludzi zarówno młodszych, jak i starszych, z różnym doświadczeniem zawodowym i kwalifikacjami. Jaka zatem jest definicja bezrobocia? Najbardziej ogólna definicja bezrobocia mówi, iż jest to zjawisko społeczne, które polega na tym, że część ludzi zdolnych do pracy i pragnących ją podjąć, z różnych przyczyn nie jest w stanie znaleźć zatrudnienia. Definicje bezrobocia szczegółowo określają również, kto według polskiego prawa jest osobą „bezrobotną”. Najogólniej rzecz ujmując, jest to osoba niezatrudniona w żadnym miejscu pracy, która nie prowadzi działalności gospodarczej, nie wykonuje innej pracy zarobkowej, a mimo wszystko jest zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia – zarówno w pełnym, jak i niepełnym wymiarze godzin. Continue reading…

Rachunkowość – definicje oraz rodzaje. Co to bilans finansowy? Czym są aktywa i pasywa bilansu?

Kobieta pracująca w biurze rachunkowym, przygotowująca bilans finansowy oraz sprawozdanie za poprzedni rok obrotowy

Rachunkowość to szczególny rodzaj osobistych akt gospodarczych. Jest to system do ciągłej identyfikacji, grupowania, reprezentowania i interpretowania walut oraz równoważenia ogólnych i szczegółowych danych liczbowych związanych z działalnością gospodarczą i warunkami ekonomicznymi. Zakładając, że rachunkowość jest systemem ewidencji obejmującym: księgowość, rachunek kosztów i sprawozdawczość, będziemy mieli ogólne rozumienie pojęć rachunkowych, ponieważ do XIX wieku pojęcia rachunkowości były takie same jak pojęcia księgowości. Continue reading…