Kto to adwokat kościelny? Komu może pomóc?

Młotek sądowy.

Jak nietrudno się domyślić, adwokat kościelny to osoba specjalizująca się w usługach prawnych z zakresu prawa kanonicznego. Zazwyczaj – i to odpowiednie skojarzenie – łączony jest z procesami dot. stwierdzenia nieważności małżeństwa, tzw. rozwodami kościelnymi. W jakich innych sprawach może doradzać klientom? Co trzeba wiedzieć o jego kompetencjach?

Kim właściwie jest adwokat kościelny?

Adwokatem kościelnym, czyli adwokatem kanonicznym, może zostać zarówno osoba duchowna, jak i świecka, bez względu na płeć. Warunkiem koniecznym do uzyskania przez nią niezbędnych uprawnień jest ukończenie studiów z obszaru prawa kanonicznego. Przyszły adwokat kościelny musi również cieszyć się nienaganną opinią. W tym przypadku kluczowe znaczenie mają nie tylko kompetencje zawodowe, lecz także rzetelność, uczciwość i gotowość do niesienia pomocy potrzebującym. Każdy adwokat kanoniczny na prośbę klienta może wylegitymować się dekretem biskupim upoważniającym go do reprezentowania stron w trakcie procesów kanonicznych, także tych dot. stwierdzenia nieważności małżeństwa.

W jakie sprawy angażuje się adwokat kościelny?

Normy prawa kanonicznego regulują wszystkie kwestie formalne dot. działalności instytucji Kościoła. Dlatego też zakres usług świadczonych przez adwokatów kościelnych jest bardzo szeroki. Gdy mowa o osobach świeckich, praktyka pokazuje, że najczęściej poszukują oni pomocy kancelarii kanonicznych w związku ze stwierdzeniem nieważności małżeństwa, czyli tzw. rozwodem kościelnym. Ponadto, adwokaci służą wiernym specjalistycznym doradztwem zawsze wtedy, gdy ich wątpliwości związane są z przepisami prawa kościelnego lub wyznaniowego. Jeśli natomiast chcielibyśmy naświetlić temat form wsparcia proponowanego duchownym, powinniśmy zwrócić uwagę na obsługę prawną podmiotów życia kościelnego (parafii, diecezji czy organizacji), pomoc dot. tworzenia i opiniowania dokumentów o charakterze prawnym, czy też pomoc formalną związaną z zarządzaniem dobrami materialnymi Kościoła.

Stwierdzenie nieważności małżeństwa – tzw. rozwód kościelny – czym jest?

Podpisywanie papierów.

Stwierdzenie nieważności małżeństwa to postępowanie toczące się przed trybunałem kościelnym, w trakcie którego strony starają się udowodnić, że zawarte przez nie małżeństwo nigdy nie mogło być traktowane jako pełnoprawne. Procedura ta – powszechnie, choć mylnie, przedstawiana jako rozwód kościelny – pozwala wiernym zakończyć związek, jeśli zgodnie z prawem kościelnym nie doszło do zawiązania węzła małżeńskiego (a więc małżeństwo de facto nie zostało zawarte), a następnie ponownie stanąć przed ołtarzem. Sąd Biskupi może stwierdzić nieważność małżeństwa w kilku sprecyzowanych przez prawo kanoniczne przypadkach – wtedy, gdy zawarciu małżeństwa towarzyszyły przeszkody zrywające (np. pokrewieństwa, powinowactwa czy niemocy płciowej), uchybienia dot. charakteru zgody małżeńskiej (np. w sytuacji, gdy jeden z partnerów był niezdolny psychicznie do życia małżeńskiego) lub braki dot. formy kanonicznej.

Rozwód kościelny a adwokat kanoniczny

Adwokaci kościelny zaangażowani w sprawy dot. stwierdzenia nieważności małżeństwa zapewniają wiernym pełne wsparcie formalno-prawne podczas całego postępowania. Mogą więc szczegółowo opisać sprawę w skardze powodowej kierowanej do sądu, zasugerować, jakich świadków powód powinien powołać dla poparcia swoich racji, uzyskać wgląd do akt procesowych i odpowiedzieć na uwagi obrońcy węzła małżeńskiego. Rolą adwokata kościelnego jest więc precyzyjne przedstawienie argumentów stron oraz ochrona ich praw.

Jeśli poszukujesz kwalifikowanej pomocy prawnika kanonicznego – np. w związku ze stwierdzeniem nieważności małżeństwa – adwokaci kościelni prowadzący portal Adwokatkościelny.pl służą Ci swoim doświadczeniem i wiedzą. W sytuacji, gdy zaistniały problem dotyka regulacji świeckich, zachęcamy z kolei do kontaktu z Kancelarią Prawną LexForm, prowadzoną przez tych samych prawników, zapewniających także konsultacje z zakresu każdego obszaru prawa cywilnego, m.in. obsługa prawna firm, dochodzenie odszkodowań, prawo upadłościowe.