Windykacja terenowa – co to jest i co może windykator?

Windykacja terenowa

Windykator terenowy to pracownik firmy windykacyjnej, który tak naprawdę w ogóle nie posiada uprawnień. Może jedynie negocjować z dłużnikiem w celu wyegzekwowania długu. Czynności te może wykonywać za pośrednictwem rozmów telefonicznych, e-maili oraz w ostateczności wizyt domowych u dłużnika.

Kim jest windykator terenowy?

Windykator terenowy często jest mylony z komornikiem. To są dwie bardzo różne funkcje. Komornik przede wszystkim ma dużo większe uprawnienia. Windykator sądowy swoje czynności wykonuje pozasądowo. Windykator to pracownik firmy windykacyjnej bądź osoba prowadząca własną działalność gospodarczą. Wynajmowany on jest przez wierzyciela celem uregulowaniem zaległego długu. Może to być niespłacona pożyczka, faktura czy opłata za media. Tak, więc windykator pełni rolę negocjatora. Jak pokazują badania większość polaków myli windykatora z komornikiem. Powszechnie uważa się, iż jest to rosły i dobrze zbudowany mężczyzna w czarnym garniturze. Zdaniem badanych ma on zimne i bezwzględne spojrzenie, które ma wzbudzić strach przed tym co nastąpi w dłużniku. Ten opis to jednak stereotyp.

Tak naprawdę dobry windykator jest osobą, która umiejętnie prowadzi negocjacje. Aby prawidłowo prowadzić swoje czynności, powinna mieć wiedzę niezbędną z zakresu prawa i finansów. Dodatkowym atrybutem windykatora jest umiejętne radzenie sobie ze stresem, spokój oraz opanowanie.

Definicja windykacji

Słowo windykacja pochodzi od łacińskiego vindicato i oznacza dochodzenie roszczeń lub zemsta. Prawidłowo windykację definiuje się jako dochodzenie zwrotu długu w sposób zgodnym z przepisami prawa. Statystycznie rzecz biorąc, średni czas windykacji wynosi około trzech miesięcy od upłynięcia czasu zapłaty. Są dwa typy windykacji:

 • Miękka (polubowna)
 • Twarda (sądowa)

Rodzaje windykacji różnią się stosowanymi w nich narzędziami oraz kosztami procesu windykacji.

Jakie uprawnienia ma windykator terenowy?

Windykator terenowy posiada uprawnienia dużo niższe niż komornik sądowy. W stosunku do tego drugiego może mniej. Ma on prawo prowadzić działania prowadzące do odzyskania należnego długu, lecz może robić to tylko i wyłącznie na drodze negocjacji. W tym celu próbuje wykonywać połączenia telefoniczne, pisać e-maile czy też w ostateczności odwiedzić dłużnika. Nie może on w żaden sposób grozić dłużnikowi. Jeżeli dłużnik idzie w zaparte, to tak naprawdę windykator niewiele zdziała.

Czego nie może robić windykator?

Osoba zajmująca się windykacją

Źródło: Freepik.com

W przepisach prawa jest zapisane wiele przypadków, w których zachowanie windykatora zostanie uznane za niezgodne z prawem. Windykator terenowy nie może:

 • Wejść do mieszkania lub nieruchomości dłużnika bez jego zgody
 • Straszyć dłużnika sądem lub komornikiem
 • Dokonać eksmisji z mieszkania
 • Zabierać rzeczy należących do dłużnika na poczet długu
 • Samodzielnie zająć rachunek bankowy dłużnika
 • Dokonywać przymusu wypłaty zaległego długu
 • Informować rodziny lub pracodawcy dłużnika o nieuregulowaniu długu
 • Nękać dłużnika telefonami
 • Wymuszać podania danych dłużnika

Artykuł 193 Kodeksu karnego mówi, że dłużnik nie ma obowiązku wpuszczania windykatora na teren własnej posiadłości. Windykator też nie może w żaden i jakkolwiek wykonywać przymusu wobec dłużnika. Nie ma prawa wzywać policji celem wejścia na posiadłość zadłużonego. Użycie przemocy fizycznej oraz naruszenie nietykalności cielesnej przez windykatora skutkuje pociągnięcie do odpowiedzialności z artykułu 217 paragraf 1 Kodeksu Karnego. Zabranie rzeczy dłużnika przez windykatora na poczet długu bez jego zgody traktowane będzie jako kradzież zwykła, rozbój, kradzież rozbójnicza lub wymuszenie rozbójnicze. Takie czyny są ścigane z artykułu 278, 280, 281 lub 282 Kodeksu Karnego.

Skarga na działania windykatora

W przypadku, gdy windykator terenowy przekroczył swoje uprawnienia, dłużnik może na niego złożyć skargę do Komisji Nadzoru Finansowego. Organ ten nadzoruje czynności prowadzone przez instytucje bankowe oraz firmy windykacyjne. Skargę można złożyć za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie KNF. Działania windykatora można zaskarżyć również w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

Czym się różni windykator od komornika?

Są to dwie różne osoby posiadające zgoła odmienne funkcje. Windykator może wykonywać tylko czynności negocjacyjne. Komornik posiada szersze uprawnienia, gdyż ma prawo wejść na teren dłużnika bez jego zgody, zająć jego mienie oraz rachunek bankowy.