Pozytywne i negatywne skutki migracji

Pozytywne i negatywne skutki migracji

Migracja w ogólnym znaczeniu jest pojęciem związanym z ruchem i przemieszczaniem się. Migrują dane, ludzie, zwierzęta ale też planety i dźwięki. Słowo to funkcjonuje w naukach społecznych, ekonomii, ekologii, demografii, biologii, astronomii, fizyce, a nawet muzyce. W tym artykule, zajmiemy się omówieniem migracji, z punktu widzenia nauk socjologii. Powiemy, jakie są pozytywne i negatywne skutki migracji. Migracja, to inaczej mobilność przestrzeni społecznej. Czym jest przestrzeń w ujęciu nauk społecznych? Sprawdźmy to sięgając do słownika języka polskiego. 

Socjologiczne spojrzenie na zjawiska migracyjne. Jakie są pozytywne i negatywne skutki migracji?

Jak podaje tłumacz Google, po łacinie migracja to migratum. Socjologia, choć często dla nie związanych z nią osób, kojarzona jest z humanizmem, do czego w pewnym sensie przyczynił się swoją pracą francuski pozytywista i filozof August Comte oraz jego wydana w Polsce w 1961 roku Metoda pozytywna w szesnastu wykładach, jest nauką raczej ścisłą. Grunt wymaga wody, a drzewa muszą na czymś przecież wyrastać. Nauka, by móc się rozwijać, musi posiadać swój pierwowzór. Socjologia połączyła nauki ścisłe z humanistycznymi. 

Oparta o twarde filary statystyki, ekonomi i prawa, nauka ta, osadziła się trwale na zasadach skrajnego wręcz obiektywizmu, pozbawiając w ten sposób swoich studentów i praktykantów, tendencji do oceny zjawisk społecznych tylko i wyłącznie, według ich własnego zdania. Opis jest dla socjologii najważniejszy i najistotniejszy. Podobnie jak to, żeby stale trzymać się, wyznaczonych przez naukę zasad, form i wykonanych już wcześniej badań. Jeśli coś zostało już udowodnione, nie należy ani się z tym kłócić ani tego nie uznawać za słuszne. Ponieważ prawda jest czymś, co istnieje zawsze, jakby jest stale przed nami. Pomimo tego, że tak wiele prawd już udowodniono w przeszłości.

Obiektywizm opisu a zjawiska społeczne

Jakiego typu skutki społeczne, mogą być związane z migracją? Co może być efektem ruchu, mobilności oraz zmiany miejsca zamieszkania? W pewnym sensie, odpowiedź już zaczyna się sama szkicować przed naszymi oczami. Ponieważ odpowiedź często tkwi, w zadanym już wcześniej pytaniu. 

Zgodnie z definicją, jaką podaje encyklopedia PWN, migracje: oznaczają przemieszczenia terytorialne związane ze względnie trwałą zmianą miejsca zamieszkania.

Znany polski socjolog, Piotr Sztompka, dodaje, że przemieszczanie to dotyczy wielkich zbiorowości ludzkich i ma miejsce w przestrzeni geograficznej. Z tego to właśnie powodu, raczej nie zwykliśmy określać pojęciem migracji, np. wyjazdu do pracy czy zmiany miejsca zamieszkania pojedynczej osoby, inaczej jednostki. 

Prawda. Czym jest i jaka może się okazać, jeśli mamy na myśli pozytywne i negatywne skutki migracji? Wiadomym jest, że migracja jest zjawiskiem uznawanym za zjawisko całkowicie naturalne. Do jej opisu, stosuje się kryteria oraz modele, którymi najczęściej są:  

  • czas,
  • odległość,
  • przestrzeń,
  • powód, 
  • oraz zmiana. 

Za skutek możemy uznać wszystko to, co pojawia się pod wpływem jakiegoś procesu działania lub też zastanego oraz właściwego dla zmiennej stanu. Typy zmiennych wyróżniamy co najmniej dwa. Liczba zaistniałych zależności natomiast jest często równa nieskończoności. Stąd sprowadzenie względnych do naukowo zastałych ograniczeń. 

Jakie są pozytywne i negatywne skutki migracji?

Pozytywne i negatywne skutki migracji

Źródło: Freepik.com

Migracja może wpłynąć na nasilenie się złej sytuacji gospodarczej i politycznej w danym kraju. Nie tyle nawet, że wpłynąć, co być takiej sytuacji bezpośrednią przyczyną. Skoro terytorium państwa opuszcza duża zbiorowość ludzi, w tzw. wieku aktywnym zawodowo, to oczywistym jest fakt, że w negatywny sposób odbije się to na gospodarce tego kraju.

W jaki sposób możemy to dostrzec? Porównując gospodarcze dane statystyczne z danymi statystycznymi dotyczącymi liczby ludności. Analiza ta, może nam pomóc w nabraniu pewności co do tego, że migracja może mieć jednak negatywny wpływ na gospodarkę. W dziedzinie polityki, dane plasują się bardzo podobnie. Im mniejsza liczba głosów, tym mniejsze poparcie dla danego ugrupowania, które wcześniej mogło liczyć na poparcie głosów wypartych przez zjawiska migracyjne. 

Warto pamiętać o tym, że jako pojęcie oraz rodzaj działania, migracja nie ma już nic wspólnego z emigracją. Ponieważ emigracja właśnie jest jednym z zastanych, rzeczowych skutków migracji. Początkującym badaczom społeczeństwa, pojęcia te mogą się czasami mylić, prawdopodobnie ze względu na zapis słowny, ponieważ jedyną różnicę pomiędzy nimi, stanowi literka “e”. 

Czy emigracja może być skutkiem negatywnym dla danego kraju/państwa, jeśli jest tylko skutkiem właściwym dla  samego zjawiska migracji?

Wszystko zależy od tego, kto wyciąga z tej sytuacji wnioski. 

Skutki pozytywne można właściwie uznać za odwrotność tych, które zwykle odbieramy jako negatywne. Nie jest to wcale takie proste, ponieważ bez analizy zastanych faktów, efektów i wyciągnięcia właściwych dla zjawisk społecznych wniosków, możemy nie zrozumieć tego, na czym polega wspomniana odwrotność. O czym warto pamiętać rozpoczynając studia na socjologii lub jej naukę w domu? 

O tym, że każdy z nas może się czasem mylić. Czasem? Najczęściej tak właśnie jest. Zanim sprawdzisz innych, dobrze sprawdź samego siebie. Jeśli jesteś początkującym badaczem społeczeństwa, jego zjawisk oraz dominujących na świecie tendencji, pamiętaj o tym, że ludzie nie omylni po prostu nie istnieją, a tych którzy za nieomylnych się przed tobą uznają, po prostu uznaj za takich, którzy się mylą. Śmiech jest najlepszych lekarstwem na strach.