Akcja giełdowa – definicja. Jakie są rodzaje akcji giełdowych?

Osoba sprawdzająca akcje na giełdzie i inwestująca w akcje

Sprawdź czym są akcje giełdowe i poznaj ich dokładną definicję. Przeczytaj o tym, jak kupić akcje giełdowe, od czego zależą ceny akcji na giełdzie oraz jakie są rodzaje akcji.

Co to są akcje giełdowe?

Akcje to papiery wartościowe, które zawierają zarówno prawa majątkowe jak i prawa niemajątkowe. Przykładem prawa majątkowego może być prawo do dywidendy, a niemajątkowego prawo do głosu. To spółka akcyjna albo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością są jednostką generującą akcje. Akcje można rozumieć również jako niewielką część kapitału zakładowego, dokumenty wydawane przez spółkę (najczęściej w formie elektronicznej), które są przejawem wszystkich praw akcjonariuszy.

Jak nabyć akcje giełdowe?

Kupowanie akcji może być skuteczną metodą inwestycyjną. Jednak samo rozpoczęcie pracy na giełdzie nie należy do łatwych zadań. Każdy zadaje sobie pytanie jak kupować akcje, żeby było to opłacalne. Z technicznego punktu widzenia nie jest to skomplikowane zadanie.

Wybór odpowiedniej strategii inwestycyjnej może być problemem. Do zakupu akcji na GPW niezbędne jest otwarcie rachunku inwestycyjnego w banku maklerskim posiadającym licencję Komisji Nadzoru Finansowego. Dzięki temu będziemy mogli kupować i sprzedawać papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe.

Następnie musimy wpłacić pieniądze na swoje konto maklerskie. Ustalenie optymalnej dawki to zawsze jedno. Jeśli jednak interesuje nas konkretna spółka, której notowania giełdowe są dobrze znane, łatwiej będzie nam określić najlepszy dla nas budżet inwestycyjny.

Po wpłaceniu odpowiedniej kwoty czas na złożenie zamówienia. W przeszłości musieliśmy być zmuszeni do przyjścia do punktu obsługi klienta firmy maklerskiej i złożenia pisemnych instrukcji brokerowi, który następnie przekazywał nasze zlecenia do systemu notowań GPW. Ale dzisiaj wszystko działa płynniej i wygodniej. Większość transakcji odbywa się za pośrednictwem Internetu. Dlatego nikt nie będzie zaskoczony, że akcje można kupić online.

Jeśli chcemy wiedzieć, jak kupić akcje w firmie, aby wszystko przebiegło szybko i bez przeszkód, odpowiedź jest prosta – elektronicznie. Zlecenie nadal trafia najpierw do domu maklerskiego, ale inwestor nie musi wychodzić z domu maklerskiego w celu wystawienia zlecenia.

Kobieta zajmująca się nabywaniem akcji giełdowych

Źródło: Pexels.com

Rodzaje akcji

Ze względu na sposób przeniesienia własności, wyróżniamy następujące typy zachowań:

  • Akcje imienne – uprawnionym do akcji jest osoba fizyczna lub prawna wskazana w dokumentach akcji. W porównaniu z innymi papierami wartościowymi wyróżniają się tym, że są związane z konkretną osobą (w imieniu osoby fizycznej lub spółki) (w imieniu osoby fizycznej lub spółki) wymienioną w dokumentach akcji. Praktyka pokazuje, że założyciel firmy jest zwykle właścicielem takich udziałów. Akcje imienne nie są przedmiotem obrotu giełdowego i mogą zostać zwolnione przed pełną zapłatą. Kodeks spółek handlowych dopuszcza sprzedaż tego typu akcji, ale prawo to może być ograniczone ustawą i statutem spółki. W przypadku akcji imiennych zarząd spółki jest zobowiązany do prowadzenia księgi akcyjnej, w której wpisywane są dane osobowe oraz adres osoby uprawnionej do udostępniania.
  • Akcje na okaziciela – różnią się od imiennych tym, że nie mają nic wspólnego z konkretną osobą. Każdy będący jej właścicielem ma do tego prawo, a dane akcjonariuszy nie będą ujawniane w dokumentach giełdowych. Pomaga to nie wymagać żadnych specjalnych procedur utylizacji. Warto wspomnieć, że wszystkie akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie są akcjami na okaziciela. W przeciwieństwie do akcji imiennych dokumenty akcji na okaziciela nie mogą być wydawane przed dokonaniem pełnej płatności. W takim przypadku należy wystawić imienne tymczasowe zaświadczenie potwierdzające częściową wpłatę.

Ze względu na formę pokrycia wyróżniamy następujące rodzaje operacji:

  • Akcje gotówkowe – wydawane w zamian za wkłady pieniężne od udziałowców. Ich cechą jest to, że można je wystawić po częściowej spłacie (min. 25% należności). Są to akcje imienne do momentu całkowitego opłacenia.
  • Akcje aportowe – te zapasy są wydawane w zamian za darowizny rzeczowe (tj. Darowizny w naturze), którymi mogą być nieruchomości lub wartości niematerialne. Wszystkie są akcjami imiennymi do czasu zatwierdzenia sprawozdania finansowego i rozliczenia za drugi rok obrotowy na walnym zgromadzeniu wspólników.

Ze względu na prawa akcjonariuszy możemy wyróżnić:

  • Akcje zwykłe – stanowią częściową własność kapitału zakładowego. Dają właścicielowi określone uprawnienia, w tym prawo do udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy oraz prawo głosu, prawo do dywidendy, prawa poboru (pierwszeństwo nabycia akcji nowej emisji), a także prawo do podziału majątku spółki w przypadku jej likwidacji.
  • Akcje uprzywilejowane – dają posiadaczom specjalne uprawnienia w zakresie prawa głosu, dywidend oraz sposobów uczestniczenia w podziale majątku. W przypadku pierwszeństwa głosu akcjonariusze (spółka akcyjna) mogą mieć po dwa głosy na jedną akcję.

Wartość akcji

Każda giełda ma swoją wartość nominalną. Obliczona poprzez podzielenie kapitału zakładowego spółki przez liczbę wyemitowanych akcji, minimalna wartość jej ceny nominalnej jest nie mniejsza niż jeden grosz. Możemy również wyróżnić cenę emisyjną akcji, czyli cenę, po jakiej akcje są sprzedawane na rynku głównym. Wartość akcji można również określić na podstawie ceny rynkowej (rzeczywistej) generowanej przez popyt i podaż akcji. Jest to cena akcji, czyli cena, jaką musimy zapłacić za papier wartościowy na rynku wtórnym lub pozagiełdowym. Bieżąca cena akcji (czyli inaczej cena akcji) na GPW ustalana jest na podstawie zlecenia maklerskiego złożonego na giełdę. Dlatego cena danej akcji zależy od jej popytu i podaży.