Jak klasyfikowane są odpady z salonów tatuaży i piercingu?

odpasy ze studia tatuażu i piercingu

Artykuł partnera.

Każde, nawet najsprawniej funkcjonujące studio tatuażu i piercingu generuje w toku swojej działalności określone ilości odpadów – zarówno tych komunalnych, jak i medycznych (w tym również zakaźnych), a także odpadów o podłożu chemicznym (takich jak np. brudne opakowania po określonych środkach chemicznych lub zawierających ich resztki). Pytanie zasadnicze brzmi zatem – jak klasyfikowane są odpady z salonów tatuaży i piercingu?

Jakie odpady są wytwarzane w studiach tatuażu?

Zanim przystąpimy do klasyfikacji odpadów, powinniśmy dokładnie przeanalizować okoliczności powstania i pochodzenie odpadów wytwarzanych w ramach prowadzonego przez nas salonu tatuażu i piercingu – na tej podstawie, będziemy mogli wstępnie określić czy powstałe odpady będą stanowić odpady komunalne czy też odpady medyczne. Różnica w sposobie postępowania z odpadami w obu tych grupach jest bowiem diametralna.

Odpady komunalne a odpady medyczne w studiu tatuażu

Podstawową różnicą pomiędzy wskazanymi grupami odpadów jest – co do zasady – brak obowiązku ewidencjonowania odpadów komunalnych, w przeciwieństwie do wytwarzanych przez nas odpadów medycznych. Odpady komunalne wytwarzane w salonach tatuażu, będą w gruncie rzeczy traktowane w podobny sposób jak te, które generowane są w gospodarstwach domowych. Odpady medyczne natomiast, wymagać będą nie tylko ewidencjonowania, lecz również specjalnego sposobu postępowania. Odpady medyczne zostały skatalogowane według Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów z dnia 2 stycznia 2020 roku. W przedmiotowym rozporządzeniu, odpady medyczne zostały zaliczone do grupy 18, tj. do grupy odpadów medycznych i weterynaryjnych. Sposób postępowania z tego rodzaju odpadami, został wyraźnie określony w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi. Wyszczególnione grupy odpadów zostały dodatkowo podzielone na podgrupy i rodzaje, do których zostały przyporządkowane określone kody. Każdy kod odpadu złożony jest z 6 cyfr, odpowiadającym kolejno grupie, podgrupie i rodzajowi odpadu. Dla przykładu, kod 18 01 06* to odpad należący do grupy odpadów medycznych i weterynaryjnych, podgrupy odpadów z opieki okołoporodowej, diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej oraz rodzaju „chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne”. Dodatkowo, kod ten został opatrzony symbolem „*” stosowanym w celu oznaczenia odpadów niebezpiecznych.

Wśród odpadów najczęściej wytwarzanych w ramach działalności studia tatuażu lub piercingu, należy wymienić odpady o kodach 18 01 03* oraz 18 01 04. Odpady te, najczęściej stanowić będą igły, chusteczki, podkłady, a nawet odzież ochronna, czyli choćby rękawiczki jednorazowe, ale również zanieczyszczone krwią fartuchy jednorazowego użytku. Należy pamiętać, że odpady tego rodzaju powinny być bezwzględnie gromadzone w przystosowanych do tego specjalistycznych opakowaniach (takich jak pojemniki lub worki spełniające wymagania określone przez ustawodawcę), a następnie odbierane przez wyspecjalizowaną firmę transportową, przy zachowaniu wszystkich wymogów prawnych dot. procedury odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów medycznych.

Czy studio tatuażu lub piercingu podlega obowiązkowi rejestracji w BDO?

Znając definicję odpadów medycznych, nie powinien budzić wątpliwości fakt, iż zarówno studia tatuażu, jak również studia piercingu wytwarzają w toku swojej działalności odpady medyczne, w tym potencjalnie również odpady zakaźne. Przedsiębiorca prowadzący taką działalność podlegać zatem będzie obowiązkowi rejestracji w BDO, której należy dokonać poprzez stronę bdo.mos.gov.pl. Po przejściu do właściwej podstrony, należy wypełnić formularz dotyczący prowadzonej działalności i uiścić opłatę, która dla mikroprzedsiębiorców wynosi 100 zł, natomiast dla pozostałych podmiotów – 300 zł. Opłatę należy wpłacić na rachunek bankowy właściwy dla danego urzędu marszałkowskiego. Co ważne, opłata nie jest opłatą jednorazową – przedsiębiorca powinien pamiętać o jej corocznym odnowieniu, w terminie do końca lutego.

Przedsiębiorca zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów (czyli np. prowadzący studio tatuażu lub piercingu) musi również składać roczne sprawozdanie, zawierające informacje o rodzaju i masie segregowanych, składowanych i utylizowanych odpadów. Sprawozdanie za rok poprzedni należy złożyć w formie elektronicznej, korzystając z konta w BDO, w terminie do 15 marca roku bieżącego za rok poprzedni lub w terminie 7 dni od dnia zakończenia działalności. Niedopełnienie obowiązku rejestracji, ewidencji odpadów, czy złożenia sprawozdania rocznego może skutkować m.in. nałożeniem kary grzywny przez właściwe organy, w wysokości nie niższej niż 1000 i nie wyższej niż 1 000 000 złotych.

Jak postępować z odpadami z salonów tatuażu i piercingu?

Właściwe gospodarowanie odpadami medycznymi możliwe jest jedynie poprzez zawarcie umowy z podmiotem świadczącym usługi w zakresie transportu i utylizacji odpadów medycznych, w tym również odpadów niebezpiecznych – warto zapoznać się tutaj z ofertą firmy EKOMED na stronie: https://ekomed-go.pl/. O czym warto jednak pamiętać samemu? Przede wszystkim o właściwym sposobie pakowania odpadów. Odpady medyczne należy co do zasady umieszczać w czerwonych pojemnikach lub workach. Wybór rodzaju opakowania, zależeć będzie od charakterystyki odpadu, a w głównej mierze od tego, czy posiada on ostre końce lub krawędzie – te bezwzględnie należy umieszczać w twardościennym pojemniku, zgodnym ze specyfikacją określoną we właściwym rozporządzeniu. Opakowania muszą być przede wszystkim odporne na działanie wilgoci i środków chemicznych. Odpady medyczne w postaci cieczy należy umieszczać w specjalnych pojemnikach ze szczelnym zamknięciem. Worki lub pojemniki można wypełniać jedynie do 2/3 ich objętości, co pozwala na zachowanie ich fizycznych właściwości, mających na celu zagwarantowanie odporności opakowania na uszkodzenia fizyczne. Na workach lub pojemnikach powinny znaleźć się etykiety z najważniejszymi informacjami o zgromadzonych w nich odpadach, tj. kodem odpadów medycznych w nich przechowywanych, nazwą wytwórcy odpadów medycznych, numerem REGON wytwórcy odpadów medycznych, datą i godziną otwarcia (rozpoczęcia użytkowania) opakowania, a także  datą i godziną jego zamknięcia.